Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Tydzień innowacyjnych regionów w Europie", Kraków, Polska

W dniach 4 - 5 czerwca 2012 r. w Krakowie, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Tydzień innowacyjnych regionów w Europie" (The week of innovative regions in Europe).

Konferencja stanowić będzie forum dyskusji poświęcone rozwojowi regionalnemu opartemu na wiedzy i innowacji, ...

4 Czerwca 2012 - 4 Czerwca 2012
Polska

W dniach 4 - 5 czerwca 2012 r. w Krakowie, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Tydzień innowacyjnych regionów w Europie" (The week of innovative regions in Europe).

Konferencja stanowić będzie forum dyskusji poświęcone rozwojowi regionalnemu opartemu na wiedzy i innowacji, ukierunkowanemu na istotne elementy związane ze skutecznym wdrażaniem unijnych celów na szczeblu regionalnym.

Omawiane będą największe wyzwania i bariery stojące na drodze do rozwoju regionalnej innowacyjności w celu przedłożenia szczegółowych rekomendacji decydentom na szczeblach europejskim i regionalnym. Program konferencji położy nacisk na trzy główne obszary:
- innowacyjne regiony w strategii Horyzont 2020 - rola regionów w inteligentnej specjalizacji, rola miast jako ośrodków innowacji oraz regionalne ekosystemy innowacji w ramach strategii Horyzont 2020;
- przyszłość badań naukowych i innowacji na szczeblu regionalnym - synergie między strategią Horyzont 2020 a polityką spójności, inteligentna specjalizacja w regionach konwergencji i centrach doskonałości;
- Europejska Przestrzeń Badawcza na poziomie regionalnym - sieci klastrów, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, sieci infrastruktur badawczych i multiregionalne partnerstwa na rzecz wiedzy (np. Dunaj, region Morza Bałtyckiego).Więcej informacji: http://www.wire2012.eu/Default.aspx?id=16