Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

"Światowe forum nt. paliwa, żywności i środowiska - wyzwanie bioenergetyczne", Mediolan, Włochy

Dnia 18 czerwca 2012 r. w Mediolanie, Włochy odbędzie się "Światowe forum nt. paliwa, żywności i środowiska - wyzwane bioenergetyczne" (World forum on fuel, food and the environment: the bioenergy challenge).

Zmiana w kierunku społeczeństwa ponaftowego stworzyła okazję do te...

18 Czerwca 2012 - 18 Czerwca 2012
Włochy
Dnia 18 czerwca 2012 r. w Mediolanie, Włochy odbędzie się "Światowe forum nt. paliwa, żywności i środowiska - wyzwane bioenergetyczne" (World forum on fuel, food and the environment: the bioenergy challenge).

Zmiana w kierunku społeczeństwa ponaftowego stworzyła okazję do tego, by stało się ono bardziej zasobooszczędne, polegając w większym zakresie na odnawialnych zasobach biologicznych przy zaspokajaniu potrzeb konsumentów, zapotrzebowania przemysłu i walce ze zmianami klimatu. Bioenergia jest odnawialnym źródłem energii, które postrzega się obecnie jako realne rozwiązanie. Stosowanie bioenergii może w znaczący sposób zredukować emisje gazów cieplarnianych i stanowić jedną z odpowiedzi, których poszukują Europejczycy.

Forum ma na celu zgromadzenie zainteresowanych stron, aby omówić najnowsze postępy i badania oraz umożliwić wymianę pomysłów i doświadczeń. Przykładowe tematy sesji:
- działania w kierunku światowego zarządzania biopaliwami;
- opracowanie międzynarodowych, wspólnych podejść do zrównoważenia i łagodzenia zmian klimatu;
- czynniki powodujące oddziaływanie produkcji biopaliw na żywność, środowisko i emisję gazów cieplarnianych;
- podejścia nadzorcze w celu zredukowania pośrednich skutków zmian użytkowania gruntów dla środowiska i produkcji żywności;
- interakcja między społecznością naukową, grupami interesu i ustawodawcami.Więcej informacji: http://www.conference-biomass.com/World-Forum-on-Fuel-Food-and.1077.0.html