European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ClimAte Policy AcceptaBiLity Economic framework

Opis projektu

Nowe spojrzenie na pożądane strategie klimatyczne

W finansowanym przez UE projekcie CAPABLE uczestniczy 10 instytucji partnerskich i uniwersytetów z Europy. Zespół projektu opracuje zwiększające odporność, solidne i możliwe do wdrożenia zalecenia dotyczące projektowania akceptowalnych społecznie i ekonomicznie środków polityki klimatycznej na rok 2030 i kolejne lata. Przeanalizuje również dotychczasowe doświadczenia oraz rozwiązania w zakresie kształtowania polityki i jej wdrażania, aby określić strategie udanej transformacji, uwzględniającej wyzwania klimatyczne, gospodarcze i społeczne. Zespół CAPABLE wykorzysta ekonomiczne metody podejmowania decyzji i oceny polityki oraz socjologię, nauki polityczne i psychologię, aby uchwycić wielowymiarowe wyniki i implikacje różnych instrumentów polityki klimatycznej. Badacze połączą dowody naukowe, interaktywny dialog z zainteresowanymi stronami i różne kanały rozpowszechniania, w tym nowe internetowe narzędzie polityczne jako zorientowaną na użytkownika usługę dla decydentów klimatycznych.

Cel

CAPABLE will provide robust, resilient and actionable recommendations for the design of socially and economically acceptable climate policy measures for 2030 and beyond. We will examine past experience, policy design and implementation solutions to identify strategies that can enable a successful transition. We will achieve this by addressing climate, economic, and social challenges. In order to do so, we will draw on economic methods of decision making and policy evaluation, and sociology, political sciences and psychology to capture the multidimensional outcomes and implications of different climate policy instruments. Moreover, we will produce a number of new datasets, and apply state-of-the-art methods to produce new insights on policy perception and performance. Finally, we will integrate the scientific evidence, an interactive stakeholder dialogue, and various dissemination channels including a new online policy tool as a user-oriented service for climate policy-makers at the EU, national, and local level. Taken together, the methodological and empirical advancements will provide broader evidence for desirable climate strategies in Europe, along with lessons for the rest of the world.

Koordynator

FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEOSUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Wkład UE netto
€ 675 687,00
Koszt całkowity
€ 675 687,50

Uczestnicy (9)

Partnerzy (1)