Skip to main content
European Commission logo print header

Speak for Nature: Interdisciplinary Approaches on Ecological Justice

Opis projektu

Udzielenie przyrodzie prawa głosu

Współczesne wyzwania ekologiczne wymagają opracowania nowych metod badawczych, które pomogą nam zrozumieć interakcje między człowiekiem a środowiskiem. Opierając się na koncepcji sprawiedliwości ekologicznej, nawiązującej do paradygmatu sprawiedliwości dystrybutywnej, zgodnie z którą przyroda nie jest już tylko jednym z „czynników” sprawiedliwości, ale podmiotem zdolnym do jej „otrzymywania”, zespół finansowanego przez UE projektu Speak4Nature opracuje nowe instrumenty i metodologie społeczno-prawne, aby zapewnić teoretyczne i operacyjne podstawy do stosowania w naukach społecznych i naukach o środowisku. Działania te mają na celu zapewnienie możliwości udziału przyrody pozaludzkiej w instancjach prawnych. Poprzez określenie, dlaczego i w jaki sposób różne dziedziny nauk społecznych rozciągają rozważania moralne na przyrodę pozaludzką, uczeni postarają się opracować koncepcję sprawiedliwości ekologicznej z interdyscyplinarnej, międzysektorowej i międzynarodowej perspektywy. Prace podjęte w projekcie mają ostatecznie przyczynić się do zapewnienia sprawiedliwości międzyludzkiej, międzygatunkowej i międzypokoleniowej.

Cel

The complexity of current ecological challenges requires to elaborate new methods to understand the way we interact with the environment and to eradicate the anachronistic human-centred conception of nature. Scientists, governments and regulators are asked to create a “justice” capable to reframe the concept of nature as an active player, in line with the notion of Ecological Justice (EJ). Counting on a consortium of 9 international interdisciplinary forefront academic (universities and research centers) and non-academic institutions (a for-profit company and NGOs) in EU and Latin America, Speak4Nature aims to develop new socio-legal instruments and methodologies to provide a common theoretical and operational basis in social and environmental sciences to give voice to non-human beings in legal instances, and to contribute to the creation of a shared vision towards the treatment of “nature” itself useful for the adaptation of the political process to the current ecological challenges.
In particular, Speak4Nature will aim to: SO1) conceptualize EJ from a multidisciplinary, intersectoral, and international perspective; SO2) define why, how and under what influence different social sciences extend moral considerability to non-human nature; SO3) map the current social and legal techniques to assert the voice of non-human nature; SO4) empower civil society and stakeholders’ role in ecological awareness, restoration and climate change litigation; SO5) ensure the uptake of project outcomes by developing practical guidelines and training tools on legal techniques and standards to implement EJ principles in disputes over environmental violations.
Through interdisciplinary and intersectoral secondments and knowledge transfer mechanisms, Speak4Nature will increase the skills of the involved staff to foster the study, exchange and dissemination of knowledge on issues related to the ecology of law, contributing to the improvement of EJ standards and policies.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO
Wkład UE netto
€ 317 400,00
Adres
Duomo 6
13100 Vercelli
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Piemonte Vercelli
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Uczestnicy (6)

Partnerzy (3)