European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

BIOdiversity, STAbility and sustainability in Spatial Ecological and social-ecological Systems

Opis projektu

Lepsze zrozumienie systemów ekologicznych i społeczno-ekologicznych

Utrata różnorodności biologicznej stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, ponieważ na naszych oczach znika wiele różnych gatunków. Stoimy w obliczu kryzysu środowiskowego na niespotykaną dotąd skalę. Celem finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu BIOSTASES jest rozwiązanie tego problemu poprzez opracowanie nowej teorii stabilności ekosystemów i systemów społeczno-ekologicznych. Zespół projektu skupia się na czterech kluczowych celach: zaproponowaniu nowych ram matematycznych, które wykorzystują zmienność czasową jako miarę stabilności, stworzeniu wczesnych sygnałów ostrzegawczych dla krytycznych zmian, analizie relacji różnorodności i stabilności w różnych skalach oraz badaniu stabilności złożonych metaekosystemów. Realizując te cele, projekt BIOSTASES zapewni nowe perspektywy i wypełni lukę między ekologią teoretyczną i empiryczną, przyczyniając się do rozwoju nowych podejść do ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju.

Cel

Biodiversity loss is one of the greatest environmental challenges of our time. There is mounting evidence that biodiversity increases the stability of ecosystem functions and services, suggesting that it may be critical to the sustainability of ecosystems and human societies in the face of environmental changes. Classical ecological theory, however, has focused on measures of stability that cannot explain and predict these stabilizing effects, especially in spatial systems.

The goal of BIOSTASES is to develop a coherent body of new theory on the stability of ecosystems and coupled social–ecological systems and its relationships with biodiversity at multiple spatial scales that can better inform empirical research. BIOSTASES will reach this goal through four complementary objectives. First, it will propose a mathematical framework focused on temporal variability as an empirically relevant measure of stability, and use this framework to build robust early warning signals for critical transitions. Second, it will use dynamical metacommunity models to explore a wide range of novel questions related to ecosystem stability and diversity–stability relationships across scales. Third, it will study the stability of complex meta-ecosystems to provide new perspectives on the stability of food webs and on synergies and trade-offs between multiple ecosystem services across space. Fourth, it will develop novel theory to study the long-term dynamics and sustainability of coupled social–ecological systems.

BIOSTASES proposes an ambitious innovative research programme that will provide new perspectives on the stability and sustainability of ecological and coupled social–ecological systems in the face of environmental changes. It will contribute to bridging the gaps between theoretical and empirical ecology and between ecology and social sciences, and to developing new approaches in biodiversity conservation, landscape management, and sustainable development.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 2 092 644,00
Adres
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 2 092 644,00

Beneficjenci (1)