European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of economic growth and democratic capacity (COSHMO)

Opis projektu

Polityka urbanistyczna dla Europejskiego Modelu Społecznego

Podmioty publiczne, prywatne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego różnią się pod względem poziomu poparcia dla niesprawiedliwości planowania przestrzennego w Europie. Pomimo trwających wysiłków zmierzających do unowocześnienia polityki rozwoju regionalnego, nadal brakuje uwzględnienia teorii i założeń dotyczących poszczególnych miejsc i lokalizacji. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu COHSMO postawił sobie za cel zbadanie społeczno-ekonomicznych struktur nierówności, urbanizacji i spójności terytorialnej oraz wpływu ostatniego czynnika na wzrost gospodarczy, sprawiedliwość przestrzenną i demokrację. W tym celu badacze przeprowadzą przekrojową analizę i ocenę spójności terytorialnej na podstawie trzech różnych studiów przypadków, w oparciu o metodę mieszaną i podejście uwzględniające lokalność. Dzięki pracom w ramach projektu badacze ocenią istniejące polityki urbanistyczne na różnych szczeblach administracji i określą wpływ różnych instrumentów politycznych. Celem projektu COHSMO jest kształtowanie Europejskiego Modelu Społecznego dzięki nowatorskim zaleceniom politycznym.

Cel

The principal aim of COHSMO is to investigate the relation between socio-economic structures of inequality, urbanization and territorial cohesion, and how territorial cohesion at different European scales affect economic growth, spatial justice and democratic capacities. The way that public, private and civil society stakeholders counter or cushion spatial injustice varies across localities in Europe. In common, is the need to develop the institutional capacities for place-based collaboration and democratically mobilize communities for policy development and adaption. Although location and place have gained attention in European policy and the theoretical thinking informing regional development policies, it is argued in COHSMO that we need to change our orientation in the direction of making place-informed theories and policies instead of applying existing theories and policies on places. This will be done by providing a cross-case analysis and assessment of territorial cohesion within three different cases in each of the seven national partner contexts based on a mixed-method and locality-sensitive approach. The fieldwork will focus firstly on the relation between policy instruments and local experiences of territorial cohesion, and secondly on how “social investment strategies” relate to territorial cohesion and local conditions. Moreover, the project engages in an assessment of spatial development policies at different governance scales to map the impact of different policy instruments in the fight against spatial inequality and spatial injustice. COHSMO is innovative in its differentiated approach to how location matters, and coupled with its conceptual advances COHSMO will develop groundbreaking policy recommendations in relation to sustainable economic growth, spatial justice and democratic capacity. Because they stem from location-sensitive and cross-contextual research, such recommendations will make it possible to develop the European Social Model.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Koordynator

AALBORG UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 189 740,00
Adres
FREDRIK BAJERS VEJ 7K
9220 Aalborg
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Nordjylland Nordjylland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 189 740,00

Uczestnicy (6)