European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

SMart IsLand Energy systems

Opis projektu

Innowacyjne rozwiązania w zakresie inteligentnych sieci

Inteligentne sieci i elastyczne systemy elektroenergetyczne odgrywają kluczową rolę w modernizacji europejskiego systemu elektroenergetycznego i są niezbędne do osiągnięcia celów UE w zakresie energii. Finansowany przez UE projekt SMILE ma na celu zaprezentowanie różnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i nietechnologicznych poprzez wielkoskalowe projekty demonstracyjne wyspiarskich inteligentnych sieci na Orkadach, Samsø i Maderze. Zakłada on wyłonienie rozwiązań najlepiej odpowiadających lokalnym potrzebom. Jako poletko doświadczalne dla wprowadzenia tych technologii na rynek, projekty pilotażowe zademonstrują wydajne, stabilne, i bezpieczne działanie sieci dystrybucyjnych. Nacisk zostanie położony na wdrażanie rozwiązań w zakresie reagowania na popyt, inteligentnego sterowania i automatyzacji sieci dystrybucyjnych, a także zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Cel

Europe’s electricity sector is experiencing severe transformations: modernization of the electricity system is vital for achieving Europe’s energy targets, and smart grids and flexible electricity systems are essential for this modernization. On this respect, the SMILE project will demonstrate different innovative technological and non-technological solutions in large-scale smart grid demonstration projects in the Orkneys, Samsø and Madeira islands, paving the way for their introduction in the market in the near future. The technological solutions vary from: integration of battery technology, power to heat, power to fuel, pumped hydro, electric vehicles, electricity stored on board of boats, an aggregator approach to demand side management (DSM) and predictive algorithms.
The pilots will demonstrate operation of the distribution grid under stable and secure conditions to implement solutions for demand response, intelligent control and automation of distribution networks; they have high shares of RES in the electricity grid or have planned increasing shares in the next years. All of them will demonstrate stable grid operation with use of storage solutions and smart integration of grid users from transport.
Each pilot will test the most appropriate solutions for local specificities, and common lessons with cross-cutting valence will be derived. Involving projects on islands will ease engaging residents in SMILE. Indeed, islanders are usually sensible to provide availability to test solutions impacting their daily life. Finally, two of the pilots are not total energy islands, thus representing smart grids located on the mainland and not limiting replication potential to other island locations only.
SMILE consortium is composed by 19 partners from 6 EU countries: all the value chain actors needed to efficiently implement the 3 projects have been involved and an innovation management approach will guarantee a wider exploitation and replication of technological solutions.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LCE-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LCE-2016-SGS

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

RINA CONSULTING SPA
Wkład UE netto
€ 868 205,79
Adres
VIA CECCHI 6
16129 Genova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Liguria Genova
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 302 793,99

Uczestnicy (21)