European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

GRACIOUS: Grouping, Read-Across, CharacterIsation and classificatiOn framework for regUlatory risk assessment of manufactured nanomaterials and Safer design of nano-enabled products

Opis projektu

Zapewnianie bezpieczeństwa nanomateriałów

Produkcja i funkcjonalizacja materiałów w nanoskali doprowadziła do opracowania szeregu nanomateriałów o różnorodnych właściwościach. Materiały te wzbudzają także uzasadnione obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa każdego nanomateriału, jednak jest to w praktyce niemożliwe ze względu na ich liczbę. Finansowany przez UE projekt GRACIOUS zakłada opracowanie praktycznego systemu grupowania nanomateriałów. Zestawiając i łącząc istniejącą i nową wiedzę, zespół wypracuje kompleksowe podejście do oceny bezpieczeństwa, umożliwiające tworzenie bezpieczniejszych innowacji i ułatwiające analizę ryzyka bez konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonych testów. Projekt GRACIOUS stanowi klucz do wykorzystania potencjału nanomateriałów przy jednoczesnym zadbaniu o ich bezpieczeństwo.

Cel

Manufacturing and functionalising materials at the nanoscale leads to a whole array of nanomaterials (NMs) varying in e.g. size, morphology and surface characteristics. Apart from expected benefits, distinctive properties of NMs may also affect (environmental) health risks. Safety assessment requires sufficient information for each NM, but testing every unique NM for their potential adverse effects is virtually impossible. More efficient ways to obtain safety information are needed, which could be achieved by applying grouping and read-across approaches to NMs. On a conceptual level, regulatory accepted approaches for grouping and read-across for NMs already exist, but actual application remains difficult as the required knowledge is not systematically brought together, lacks data curation or is still missing. GRACIOUS will address this urgent need by developing a framework for grouping and read-across based on physicochemical, release, exposure, environmental fate, toxicokinetic and toxicological information. This framework will be delivered as a practical e-tool, fit-for-purpose for various key (regulatory and industrial) stakeholders, who will be engaged from the start of the project. To develop the framework, GRACIOUS will build upon currently available approaches by collating, curating and assimilating existing and new knowledge on intrinsic and extrinsic physicochemical properties in relation to their (environmental) health risk. The resulting framework will support safe innovation by enabling considerations of safety a.o. via grouping and read-across in industrial decision making at various stages of product development. For regulators and policy makers, GRACIOUS will facilitate actual application of grouping and read-across of NMs to enable risk analysis of NMs without extensive testing.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-2017-two-stage

Koordynator

HERIOT-WATT UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 860 792,50
Adres
Riccarton
EH14 4AS Edinburgh
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland Eastern Scotland Edinburgh
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 860 792,50

Uczestnicy (24)