Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Versatile Emerging infectious disease Observatory

Opis projektu

Wczesne wykrywanie chorób zakaźnych

Naukowcy planują zbudować Uniwersalne obserwatorium nowo pojawiających się chorób zakaźnych, którego zadaniem będzie tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości informacji, które można wykorzystać do wczesnego ostrzegania, oceny ryzyka i monitorowania nowo pojawiających się chorób zakaźnych i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w oparciu o dowody. Jest to iteracyjny proces prowadzony pomiędzy ekspertami z dziedziny nauki o danych i technologii, ekspertami z dziedziny chorób oraz naukowcami ds. społecznych i obywatelskich. Platforma będzie wspierać działania związane z pozyskiwaniem, udostępnianiem, integracją, prezentacją i analizą tradycyjnych i nowych źródeł danych, łącząc ze sobą publicznie dostępne i poufne dane. Obserwatorium zostanie stworzone i przetestowane w oparciu o pięć scenariuszy, odzwierciedlających główne ścieżki powstawania chorób, w celu dostosowania postępów do potrzeb użytkowników docelowych i uzyskania dowodów ich użyteczności, w tym skutków etycznych, prawnych i społecznych.

Cel

Our vision is to establish a Versatile forecasting, nowcasting, and tracking system (VEO) serving as an interactive observatory for the generation and distribution of high quality actionable information for evidence-based early warning, risk assessment and monitoring of Emerging Infectious Diseases and Antimicrobial resistance by public health actors and researchers in the One-Health domain.VEO will be built by an iterative process between data science and technology experts, disease experts from public health and academia, social scientists, and citizen scientists. The VEO data platform will support mining, sharing, integration, presentation and analysis of traditional and novel ‘Bio data’ with a range of “Contextual data”, integrating publicly available and confidential data.
The VEO analytical platform will support data-intensive interdisciplinary collaboration of geographically distributed international teams, co-creation of novel advanced analytical solutions, and involving citizen scientists through crowdsourcing of specific challenges. In addition, we will develop workflows to integrate high density laboratory data (genomics, phenotyping, immunomics) into the VEO system and into risk assessments. The VEO system is (co)designed and tested through five complementary use case scenarios, reflecting main pathways of disease emergence, to attune developments to the needs of its intended users, and obtain proof-of-principle of utility, including ethical, legal and social implications.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2019-Single-Stage-RTD

Koordynator

ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM
Wkład UE netto
€ 3 676 978,69
Adres
DR MOLEWATERPLEIN 40
3015 GD Rotterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Groot-Rijnmond
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 3 676 978,69

Uczestnicy (19)