Skip to main content
European Commission logo print header

ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies

Opis projektu

Wyzwania czasu przemian dla regionów górniczych

W czasach globalizacji wiele europejskich regionów jest narażonych na głęboką, a nierzadko również bolesną transformację życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Nieumiejętne przechodzenie na czystą energię może zdecydowanie przyczynić się do „deterytorializacji” w regionach, które są wciąż silnie uzależnione od przemysłu opartego na paliwach kopalnych lub od samego ich wydobycia, tj. w regionach górniczych i zdominowanych przez przemysł wysokoemisyjny. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu ENTRANCES przyjrzą się wyzwaniom, jakie towarzyszą procesom transformacji energetycznej w regionach o silnie rozwiniętym przemyśle wysokoemisyjnym, kierując się przekonaniem, że przechodzenie na czystą energię nie powinno być rozważane wyłącznie w kategoriach zmian technologicznych lub przemysłowych, ale również w kontekście przemian społeczno-ekonomiczno-psychologicznych, którą wpłyną na codzienne życie lokalnych społeczności. W ramach przyjętego programu badań oraz studiów przekrojowych naukowcy skoncentrują się na 13 europejskich regionach górniczych i opartych na przemyśle wysokoemisyjnym, przyglądając się aspektom związanym z transformacją energetyczną, takim jak czynniki społeczno-ekonomiczne, zależności polityczne oraz głęboka transformacja terytorialna.

Cel

"This project is framed under the topic ""SSH aspects of the Clean-Energy Transition"" and it tries to interpret the ""Challengues facing the carbon intensive regions"" within a multi-contextual framework: 1) the de-carbonisation policies; 2) the ongoing processes of de-territorialisation; and 3) the territorial dimension of clean energy transition. These contextual elements are presented in the project, providing an interpretation of the main research questions of the topic.: a) The de-carbonisation of coal and carbon intensive regions risks to be a cul de sac of the energy transition process. Along with this process a set of conflicts emerge and move from local to national and European level and vice-versa. One of the main ideas of the project is analysing these conflicts and the negotiation processes related to them, as well as the political cultures and discourses behind these conflicts; b) The challenges facing coal and carbon-intensive regions are studied in the light of the ongoing process at the territorial level. Another main idea of the project is to identifying the factors of de-territorialisation in action in different coal and carbon-intensive regions and to explain their dynamics and interactions; c) The clean energy transition cannot be understood only as a technological change or as an industrial shift, and it is studied as a socio-economic-psychological process affectng the life of local communities. In this respect the project is focused on the study of the coping strategies from a wide array of perspectives: A multidimensional perspective, combining different disciplinary frameworks; a comparative perspective, developing a comprehensive set of case studies; and a multilevel perspective, involving different key players at territorial, regional, national, European and global level. Each of these strategies will be developed in a specific strand of research: Theoretical strand, Analytic strand, and Pro-active strand."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2019-NZE-RES-CC

Koordynator

UNIVERSIDADE DA CORUNA
Wkład UE netto
€ 468 680,00
Adres
Calle de la maestranza 9
15001 La coruna
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Galicia A Coruña
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (13)