European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Management of chronic cardiometabolic disease and treatment discontinuity in adult ADHD patients

Opis projektu

Walka z ADHD i schorzeniami kardiometabolicznymi

Celem finansowanego ze środków UE projektu TIMESPAN jest poprawa sposobu prowadzenia pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) i współwystępującymi schorzeniami kardiometabolicznymi poprzez poprawę dostępnych metod leczenia i stratyfikacji ryzyka. Te dwa schorzenia charakteryzują się znaczną współchorobowością i wspólnymi czynnikami genetycznymi, przy czym schorzenia kardiometaboliczne prowadzą do przedwczesnych zgonów i stanowią znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej. Ponadto nie można pominąć faktu współistnienia u pacjentów o tym profilu zaburzeń psychicznych. Oczekuje się, że poczynione w ramach projektu prace poprawią wyniki kliniczne oraz jakość życia dorosłych pacjentów z ADHD i współwystępującymi schorzeniami kardiometabolicznymi.

Cel

TIMESPAN's main objective is to advance the management of patients with Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) and co-occurring cardiometabolic disease by improving available treatments and risk stratification. Emerging evidence points at substantial comorbidity and shared genetics between adult ADHD and cardiometabolic diseases (i.e. Obesity, Type-2 Diabetes and cardiovascular disease). Inadequate treatment of cardiometabolic disease is strongly associated with premature death and substantial societal costs. National guidelines of cardiometabolic disease have stressed the importance of co-occurring psychiatric disorders. However, even though ADHD is a common (prevalence ≈2 to 5% in adults) and serious complex chronic condition, knowledge about appropriate management of adults with ADHD and co-occurring cardiometabolic disease is lacking. We will address the main objective using existing large-scale cohort studies and linked electronic health record databases in multiple countries with different health care systems. We also use smartphones and wearable devices to obtain novel real-time and multi-parametric measurements of ADHD medication treatment and cardiometabolic risks. The combined use of unparalleled data sources and new technologies for data collection, management, analytics will identify optimized and personalized multidisciplinary treatment approaches that minimise harm and maximise positive changes in disease prognosis and improve treatment discontinuity. TIMESPAN is expected to improve the clinical outcomes, as well as quality of life in adult ADHD patients with co-occurring cardiometabolic disease and also to also facilitates developments of new technological tools for advanced data management, monitoring and analytics for European stakeholders. TIMESPAN strategies to inform clinicians, patients, health authorities, and general public allow for a sustainable implementation of our findings (e.g. recommendations for treatment guidelines).

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD

Koordynator

OREBRO UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 366 750,00
Adres
FAKULTETSGATAN 1
70182 Orebro
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Östra Mellansverige Örebro län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 366 750,00

Uczestnicy (16)