Skip to main content

R & D in Sustainable Building Energy Systems and Retrofitting

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe systemy energetyczne do zrównoważonych, energooszczędnych budynków

Dzięki unijnej inicjatywie chińskie i europejskie instytucje badawcze połączyły siły w ramach programu wymiany, aby opracować zrównoważone systemy energetyczne dla budynków.

Energia

Celem projektu R-D-SBES-R (R&D in sustainable building energy systems and retrofitting), finansowanego ze środków UE, było stworzenie i pielęgnowanie trwałej współpracy między naukowcami chińskimi i europejskimi. Aby tego dokonać, w ramach inicjatywy R-D-SBES-R prowadzono wspólne badania nad niskoemisyjnymi technologiami klimatyzacji oraz wytwarzania energii w budynkach. Promowano również scenariusze i strategię najlepszych praktyk w zakresie modernizacji istniejących obiektów w ramach indywidualnego programu wymiany dla uczonych z Chin i Europy. W sumie badacze stworzyli osiem innowacji technologicznych: nowy system chłodzenia powietrza wykorzystujący temperaturę punktu rosy, solarny układ chłodzenia z odprowadzeniem powietrza, solarny układ chłodzenia z osuszaniem powietrza, zintegrowany z budynkiem system ogrzewania/chłodzenia oparty na słonecznych ogniwach fotowoltaicznych, balkonowy solarny system podgrzewania wody, hybrydowy system wykorzystujący energię słoneczną i biomasę i wytwarzający ciepło oraz energię elektryczną, mikrokanałowe wymienniki ciepła do klimatyzacji budynków oraz strategie i wytyczne dotyczące modernizacji budynków. Partnerzy projektu przeprowadzili szereg działań związanych z wymianą wiedzy i technologii, a także szkolenia dla doktorantów i młodych badaczy oraz inne wspólne wydarzenia. Delegacje pomogły uczestniczącym organizacjom w umocnieniu długoterminowej współpracy przy realizacji przyszłych inicjatyw badawczych. Zorganizowano cztery warsztaty i cztery konferencje. Owocem prac jest 87 artykułów naukowych i konferencyjnych, trzy prace magisterskie i doktorskie oraz osiem książek. Przyznano też dziewięć patentów. Uczestnicy projektu R-D-SBES-R określili ponadto 11 nowych zagadnień, badania nad którymi otrzymały dofinansowanie od Royal Society of London, United Kingdom's Research Councils i przemysłu. Dzięki tworzeniu niskoemisyjnych systemów energetycznych do budynków, projekt R-D-SBES-R przyczynia się do popularyzacji systemów energooszczędnych w budownictwie.

Słowa kluczowe

Wymiana połączeń, systemy energetyczne w budynkach, modernizacja, R-D-SBES-R

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania