Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Intensywna hodowla trafia pod strzechy

Produkcja rolna w pomieszczeniach może przyczynić się do zwiększenia produkcji żywności. Zespół unijnego projektu wraz z partnerami zagranicznymi opracował zaawansowane metody służące do oceny i kontrolowania warunków klimatycznych wewnątrz takich gospodarstw.

Zmiana klimatu i środowisko

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w ciągu 20 lat światowa produkcja żywności ma wzrosnąć dwukrotnie, z czego 80% będzie skutkiem intensyfikacji produkcji. Nieprzewidywalne czynniki środowiskowe ograniczają jednak produktywność, stąd rozwiązaniem może być stosowanie produkcji rolnej w środowisku kontrolowanym (CEA), tj. hodowli wewnątrz budynków. Uczestnicy projektu SMART-CEA (Smart controlled environment agriculture systems), finansowanego ze środków UE, dostrzegli pilną potrzebę połączenia wysiłków różnych grup badawczych zajmujących się tą dziedziną. Głównym celem inicjatywy było stworzenie międzynarodowej i interdyscyplinarnej grupy zespołów badawczych z Europy, USA i Korei Południowej, tworzącej Centrum Doskonałości (CD). W ramach CD skoncentrowano się na wspólnych innowacyjnych badaniach dotyczących produkcji rolnej w kontrolowanym środowisku oraz na transferze technologii. Konsorcjum starało się zwiększyć zrównoważoność, by ograniczyć emisję amoniaku i gazów cieplarnianych oraz by zmniejszyć zużycie pestycydów i paliw kopalnych. Ogólnym celem była produkcja zdrowej żywności i możliwość monitorowania całości procesów produkcyjnych. Partnerzy projektu badali znane problemy dotyczące systemów produkcyjnych CEA, wymieniając się innowacyjnymi technologiami, metodami i technikami. Podejście to pomogło w wyeliminowaniu barier, które aktualnie utrudniają rozprzestrzenianie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy w dziedzinie nowych technologii stosowanych w sektorze CEA. Wyniki prac objęły dwa komputerowe modele dynamiki płynów (CFD): jeden do budynków z inwentarzem żywym, a drugi do szklarni. Zespół projektu ocenił emisję pestycydów z naturalnie wentylowanych szklarni, a także zbadał warunki klimatyczne i jakość powietrza w budynkach z inwentarzem żywym wentylowanych mechanicznie. Członkowie zespołu opracowali techniki i technologie na potrzeby zintegrowanej kontroli szklarni, a także modele do oceny chorób zwierzęcych. Badania objęły także analizę emisji amoniaku z hodowli inwentarza żywego. Konsorcjum zorganizowało też osiem wspólnych działań badawczych, pięć w Seulu (Korea Południowa) i trzy w Arizonie (USA). Zorganizowano warsztaty pt. "Zrównoważona produkcja żywego inwentarza" oraz "W kierunku zrównoważonej produkcji szklarniowej". W sumie w międzynarodowych czasopismach naukowych złożono i opublikowano 10 publikacji, a 20 artykułów przedstawiono na konferencjach. Projekt SMART-CEA usprawnił prowadzenie badań i pomógł ograniczyć powielanie podobnych prac. Ułatwił też wykorzystanie zasobów, umożliwiając naukowcom z całego świata współpracę i wspólne przezwyciężanie problemów.

Słowa kluczowe

Produkcja rolna w kontrolowanym środowisku, SMART-CEA, szklarnia, żywy inwentarz, jakość powietrza, emisje amoniaku

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania