Skip to main content

Using next generation DNA sequencing to link soil fungal diversity to ecosystem function

Article Category

Article available in the folowing languages:

‎‎Łączenie różnorodności grzybów z funkcją

Naukowcy badają różnorodność świata grzybów, by zrozumieć, co pozwala zachować zdrowy ekosystem w obliczu zmiany klimatu i wylesiania.

Zmiana klimatu i środowisko

Grzyby mają kluczową rolę w ekosystemach: niektóre z nich pełnią rolę przetwórców substancji odżywczych i odpowiadają za rozkład szczątków roślin, inne zaś kolonizują korzenie, ułatwiając pobór składników odżywczych i wody przez systemy korzeniowe roślin. Niewiele jednak wiadomo o złożoności i zróżnicowanych rolach różnych glebowych społeczności grzybów, ani o tym, jaki wpływ mają na nie zmiany środowiskowe. W finansowanym przez UE projekcie "Using next generation DNA sequencing to link soil fungal diversity to ecosystem function" (MYCODIVERSITY) stworzono bazę danych genetycznych dotyczących grzybów do analiz w dół łańcucha. Ponieważ trzy grzyby kolonizujące korzenie odgrywają decydującą rolę w produktywności ekosystemów leśnych, zespół MYCODIVERSITY wykorzystał ich dane genetyczne do analizowania dystrybucji grzybów w kalifornijskim lesie sosnowym. Choć nie zaobserwowano różnicy w dystrybucji grzybów kolonizujących korzenie wokół poszczególnych drzew, struktura społeczności grzybów różniła się w zależności od wieku drzewa. Dało się natomiast zaobserwować wyraźną różnorodność przestrzenną grzybów przetwarzających składniki odżywcze, co sugeruje, że różne czynniki środowiskowe rządzą strukturą populacji grzybów, które odgrywają różne role. Naukowcy odkryli także, że stres środowiskowy, jak np. wysokie stężenie ozonu lub narażenie na zanieczyszczenia, obniżał zdolność grzybów do przetwarzania składników odżywczych poprzez rozkład odpadów roślinnych. Zrozumienie potencjalnych skutków zmiany klimatu dla społeczności grzybów, takich jak wysokie poziomy ozonu w atmosferze, jest kluczem do ochrony ekosystemów. Natomiast badanie różnorodności grzybów w różnych środowiskach może być przydatne w określonych działaniach ochronnych, jak te skupiające się na ponownym zalesieniu zdegradowanej ziemi.

Słowa kluczowe

Różnorodność grzybów, zmiana klimatu, wylesienie, przetwórca substancji odżywczych, szczątki roślin, kolonizacja korzenia, pobór wody, system korzeniowy, glebowe społeczności grzybów, sekwencjonowanie DNA, funkcja ekosystemu, ekosystemy leśne, sosnowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania