Skip to main content

Towards a European Innovation Ecosystem: Research and Innovation Strategies adapted to national and regional contexts

Article Category

Article available in the folowing languages:

Konferencja poświęcona kształtowaniu polityki UE w dziedzinie badań i innowacji

Choć inicjatywy badawczo-rozwojowe w UE generalnie są skutecznie finansowane, prowadzone prace są często rozdrobnione, a przez to mniej efektywne. Przedstawiciele świata polityki, środowisk akademickich, przemysłu i organizacji obywatelskich spotkali się na konferencji mającej na celu poprawę sytuacji, opracowując rekomendacje polityczne dotyczące ujednolicenia prac badawczo-rozwojowych.

Technologie przemysłowe

Innowację utrudnia dublowanie prac, marnowanie zasobów i różnice w celach poszczególnych uczestników. Potrzebna jest całościowa strategia dopasowania kierunków poszczególnych prac badawczych przy jednoczesnym utrzymaniu elastyczności na poziomie regionalnym i zachowaniu konkurencyjności. Zadaniem finansowanego przez UE projektu EIS 2011 ("Towards a European innovation ecosystem: research and innovation strategies adapted to national and regional contexts") było rozpoczęcie tworzenia takiej strategii podczas konferencji "Towards a European Innovation Ecosystem: Research and Innovation Strategies" ("Droga do europejskiego systemu innowacji: strategie badań I innowacji"). Decydenci polityczni, badacze akademiccy oraz przedstawiciele przemysłu I organizacji obywatelskich uczestniczyli w dyskusji I przedstawiali swój punkt widzenia. Dyskusje dotyczyły metod dostosowywania strategii do kontekstu regionalnego I krajowego oraz możliwości zrównoważenia specjalizacji z dywersyfikacją. Wśród tematów rozmów znalazło się też budowanie współpracy I synergii między sektorami oraz możliwości doskonalenia narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w przyszłości. Kluczowe ustalenia dotyczyły istotności komunikacji I zatrzymywania uzdolnionych naukowców. Stwierdzono też konieczność tworzenia regionalnych ośrodków doskonałości oraz wykorzystywania konkretnych informacji jako podstawy decyzji administracyjnych I politycznych. Uczestnicy EIS 2011 byli zgodni, że tematyka konferencji była trafnie wybrana, a cała inicjatywa umożliwiła nawiązanie bardzo potrzebnej dyskusji. Ponieważ wyniki prac będą wspomagać podejmowanie decyzji politycznych, wydarzenie wniosło znaczny wkład w promowanie koordynacji I współpracy w dziedzinie badań I innowacji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania