European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies

Article Category

Article available in the following languages:

Zaangażowanie interesariuszy i postęp technologiczny wspomagają realizację czwartej rewolucji poszukiwania złóż

Finansowani ze środków UE naukowcy zajęli się kwestiami społecznymi, finansowymi, politycznymi, ustawodawczymi, technicznymi i fizycznymi, które opóźniają postępy w procesie zrównoważonego poszukiwania zasobów mineralnych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na zasoby mineralne w Europie i znaczenia surowców w procesie tworzenia czystych technologii, nadal istnieje szereg przeszkód utrudniających poszukiwanie złóż surowców. Projekt INFACT ma na celu dostarczenie rozwiązań społecznych, ustawodawczych i technicznych, które umożliwią promowanie i ułatwią zrównoważone poszukiwanie zasobów mineralnych poprzez badania nad technologiami o niskim wpływie na środowisko, dotarcie do ogółu społeczeństwa i praktyczne prace w terenie. W celu dostosowania obowiązujących w Europie wytycznych naukowcy badają dobre praktyki w krajach prowadzących intensywniejsze działania w zakresie poszukiwania zasobów mineralnych, takich jak Australia i Kanada. Pracują oni nad dostosowaniem zaangażowania interesariuszy w branży poszukiwawczej do europejskich realiów. Koordynatorka projektu Leila Ajjabou zauważa, że projekt INFACT ma również na celu „zapewnienie interesariuszom narracji poprzez przedstawienie podstawy do podjęcia świadomej decyzji wszystkim podmiotom zainteresowanym działaniami wydobywczymi – od ogółu społeczeństwa i przedstawicieli przemysłu po władze krajowe i unijne”.

Postęp technologiczny

Kolejnym celem, omówionym w krótkim filmie na temat projektu INFACT, jest ocena parametrów technicznych nieinwazyjnych technologii, jak również czynników wpływających na ich przyjęcie przez społeczeństwo. Koordynator naukowy Richard Gloaguen donosi, że od strony praktycznej „projekt przyczynił się do rozwoju metod obrazowania geofizycznego i hiperspektralnego opartych na wykorzystaniu dronów, jak również nowych powietrznych technik geofizycznych zwanych gradiometrią magnetyczną z wykorzystaniem wszystkich tensorów”.

Przygotowanie terenu pod zrównoważone poszukiwania złóż

W ramach projektu INFACT tworzone są obecnie trzy obiekty referencyjne: w Saksonii (Niemcy), Andaluzji (Hiszpania) i Laponii (Finlandia). Posłużą one do przeprowadzenia analiz i ocen technologii w oparciu o kwestie prawne, środowiskowe, społeczne i techniczne. „Te europejskie obiekty referencyjne wyłoniono w celu zapewnienia bogatego i zróżnicowanego portfela rozwiązań w zakresie poszukiwań, w tym obszernych baz danych dotyczących odwiertów i danych geofizycznych” – wyjaśnia Gloaguen. Obejmują one szeroki zakres warunków geologicznych, społecznych i klimatycznych, dzięki czemu możliwe jest sprostanie różnorodnym wyzwaniom związanym z działaniami poszukiwawczymi. Zespół opracowuje również model biznesowy mający określić zakres usług, jakie będą oferować te trzy obiekty. Obejmują one m.in. szkolenia w zakresie odpowiedzialnych praktyk poszukiwawczych, ocenę przyszłych technologii poszukiwawczych oraz przyznawanie im znaku uznającego ich odpowiedzialny charakter. Prace w ramach projektu i jego rozwój nie są pozbawione wyzwań. Ajjabou mówi: „Duża niejednorodność europejskich ram prawnych dotyczących działań górniczych stanowi wyzwanie dla każdego zharmonizowanego podejścia do poszukiwania zasobów mineralnych w Europie”. Kolejna trudność wynika z faktu, że w branży brak jest kultury zaangażowania interesariuszy w realizowane już projekty poszukiwawcze w Europie.

W kierunku czwartej rewolucji poszukiwania złóż

Mimo wszystko projekt INFACT jest nastawiony na realizację czwartej rewolucji poszukiwania złóż, którą Gloaguen definiuje jako „prowadzenie wydajnych i dopuszczalnych z technologicznego punktu widzenia poszukiwań zasobów mineralnych”. Poczyniono już pewne kroki w tym kierunku. W związku z tym centra doskonałości w zakresie poszukiwania zasobów mineralnych w trzech obiektach referencyjnych zwiększą ich widoczność i atrakcyjność biznesową. O wpływie projektu INFACT świadczą również liczne oferty dołączenia do projektu składane przez dostawców technologii i stosowne instytucje z i spoza UE. Innym przykładem udanej inicjatywy w ramach projektu jest wydarzenie dla interesariuszy, które odbyło się w Geyer w Niemczech w 2018 roku i umożliwiło dyskusje z naukowcami na temat wykorzystania technologii. „Podsumowując, jesteśmy dumni, że możemy połączyć ze sobą dwa światy – społeczny i techniczny”, mówi z entuzjazmem Ajjabou. Jednocześnie Gloaguen podsumowuje: „Musimy podkreślić, że nie jesteśmy lobbystami: nie pracujemy ani dla przemysłu górniczego, ani dla organizacji pozarządowych. Mamy nadzieję, że uda nam się zachować bardzo neutralne spojrzenie na ten sektor i zapewnimy holistyczne spojrzenie na kwestię poszukiwania zasobów mineralnych”.

Słowa kluczowe

INFACT, poszukiwanie zasobów mineralnych, górnictwo, zaangażowanie zainteresowanych stron, czwarta rewolucja poszukiwania złóż, geofizyka, odpowiedzialne poszukiwania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania