Skip to main content

Towards an Intermodal Transport Network through innovative research-driven clusters in Regions of organised and competitive knowledge

Article Category

Article available in the folowing languages:

Podejścia programowe i badawcze do ulepszania transportu intermodalnego

W ramach jednej z inicjatyw europejskich zajęto się wspomaganiem kilku regionów europejskich w tworzeniu polityk i strategii badawczych związanych z transportem intermodalnym w celu modernizowania klastrów badawczych i zwiększania wydajności transportu.

Technologie przemysłowe

Transport odgrywa kluczową rolę w europejskiej gospodarce, ale wymaga odpowiedniego uregulowania na poziomie polityki. Europejska sieć raczej pozostanie zdominowana przez drogi, a efektywność przewozów towarowych może być różna w zależności od regionu. Choć stosowanie transportu intermodalnego powinno rozwiązać wiele istniejących problemów i poprawić wydajność, koncepcja ta wciąż jest daleka od pełnego urzeczywistnienia. Za cel finansowanego ze środków UE projektu INTRAREGIO (Towards an intermodal transport network through innovative research-driven clusters in regions of organised and competitive knowledge) przyjęto zatem stymulowanie innowacji w transporcie europejskim poprzez wspomaganie współpracy między kluczowymi podmiotami z pięciu regionów Europy. Prace rozpoczęto od analizy bieżącej sytuacji w poszczególnych regionach. Badania dotyczyły wszystkich regionalnych podmiotów publicznych i prywatnych zajmujących się badaniami i rozwojem technologicznym, które są lub mogłyby być zainteresowane innowacyjnymi zastosowaniami w sektorze transportu, dostępnymi infrastrukturami i placówkami badawczymi, dostępnymi technologiami i potrzebami innowacji technologicznych. Partnerzy projektu zidentyfikowali przykłady optymalnych podejść do strategii tworzenia klastrów i dynamiki transferu technologii. Przyjmując te wyniki za punkt wyjścia, badacze z projektu INTRAREGIO przeprowadzili międzyregionalną analizę porównawczą i opracowali pięć regionalnych programów badawczych. Ponadto wykonano analizę atutów, słabych punktów, okazji i zagrożeń dotyczącą badań i rozwoju technologicznego oraz wyników gospodarczych w poszczególnych regionach, dodatkowo tworząc katalog ofert i zapotrzebować badawczo-rozwojowych. Wszystkie wyniki wprowadzono do wspólnego planu działania oraz towarzyszącego mu biznesplanu ze strategią implementacji. Celem wspólnego planu działania jest wspomaganie wzrostu gospodarczego poprzez badania i rozwój technologiczny wraz z inicjatywami wspierającymi oraz skuteczniejsze łączenie środków transportu i zwiększanie ich wydajności, bezpieczeństwa i ekologiczności. Wykonano kilka działań dzielenia się wiedzą i transferu technologii mających wspomagać regiony i realizację wspólnego planu działania, w tym 48 wymian personelu, wspólne sesje szkoleniowe i pięć warsztatów międzynarodowych. Zorganizowano też spotkanie programowe i międzynarodową konferencję dialogową. Wyniki obu wydarzeń pozwoliły wypracować strategię międzynarodowej współpracy z krajami trzecimi mającej wspomagać działania nawiązywania kontaktów w globalnej branży transportowej i usprawniać identyfikowanie okazji do współpracy w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Prace projektu INTRAREGIO przyczyniły się do poprawienia zdolności pięciu regionów do kształtowania polityk gospodarczych i strategii badawczych.

Słowa kluczowe

Transport intermodalny, INTRAREGIO, sieć transportu intermodalnego, klastry badawcze, badania regionalne i rozwój technologiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania