Skip to main content

Intrinsic Catalytic Kinetics Analyzed and Reconciled with Industrial Conditions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie katalizatorów przemysłowych

Uczeni pogłębili naszą wiedzę na temat zachowania się katalizatorów w ważnych reakcjach przemysłowych: dehydrogenacji propanu do propylenu.

Technologie przemysłowe

Katalizatory platynowe są stosowane w wielu różnych procesach przemysłowych wykorzystujących węglowodory. Niestety, wydajność tych katalizatorów obniża się w wyniku akumulacji niepożądanych odpadów stałych. Finansowany ze środków UE projekt "Intrinsic catalytic kinetics analyzed and reconciled with industrial conditions" (ICKARUS) miał na celu zbadanie zachowania się nowych katalizatorów platynowych w procesie reakcji dehydrogenacji propanu. Uczestnicy projektu badali katalizatory z nanocząsteczkami platyny z dodatkiem promotorów w postaci atomów galu, cyny i indu. Już wcześniej wykazano, że mają one zwiększoną odporność na koksowanie (nagromadzanie się rodzaju węgla), dzięki czemu są idealnym materiałem do dalszych badań i zastosowań. Badacze stwierdzili, że katalizatory bimetaliczne mają ogólną większą sprawność katalityczną ze względu na blokowanie pewnych miejsc aktywnych przez osady węgla. Zyskano także pełniejszą wiedzę na temat tworzenia się stopów na powierzchni katalizatora w określonych warunkach. W ramach projektu ICKARUS uruchomiono aparaturę do czasowej analizy produktów, którą wykorzystano w badaniu katalizy dehydrogenacji propanu. Jest to technika mierząca szereg cech fizycznych procesu reakcji. Uzyskana wiedza przyda się przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę procesów katalizy przemysłowej, a tym samym przyczyni się do rozwoju przemysłu jako takiego.

Słowa kluczowe

Katalizator przemysłowy, zachowanie się katalizatora, dehydrogenacja propanu, proces przemysłowy, węglowodór, platyna, koksowanie, pokłady węgla, czasowa analiza produktów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania