Skip to main content

Predicting impacts of anthropogenic disturbance and biodiversity loss on emerging infectious diseases

Article Category

Article available in the folowing languages:

Różnorodność biologiczna a pojawianie się chorób

Ochrona ekosystemów i podtrzymywanej dzięki nim różnorodności biologicznej może zredukować ilość powstających w nich chorób zakaźnych. Utrata bioróżnorodności na świecie w obecnym tempie może mieć poważne konsekwencje dla pojawiania się chorób.

Zdrowie

Finansowany z budżetu UE projekt DISTURBED (Predicting impacts of anthropogenic disturbance and biodiversity loss on emerging infectious diseases) miał na celu ustalenie, w jaki sposób działalności człowieka skutkuje utratą różnorodności biologicznej oraz prowadzi do nasilonego pojawiania się chorób i ich rozprzestrzeniania się wśród zwierząt. Zaburzenia równowagi środowiskowej wywołane działalnością człowieka to między innymi utrata siedlisk, wzbogacenie w substancje odżywcze (eutrofizacja) i wprowadzanie nowych gatunków. Pojawianie się chorób zostało przeanalizowane przy pomocy oceny pasożytów znajdowanych w populacjach ryb. Badacze odkryli, w jaki sposób przeanalizowane zaburzenia wpływały na różnorodność oraz jaki to miało skutek dla częstotliwości pojawiania się chorób wśród ryb. Informacje te zostały następnie wykorzystane w modelach przewidywania dotyczących zmian środowiskowych i ich wpływu na występowanie chorób zakaźnych. W tym celu wykorzystano trzy różne aspekty badawcze. Pierwszy z nich polegał na przeprowadzeniu badania w terenie, przy naturalnych stawach o różnym stopniu zaburzenia ekosystemu spowodowanego działalnością człowieka. Drugi zakładał przeprowadzenie w terenie doświadczenia z zastosowaniem gradientu różnorodności biologicznej wśród ryb, aby wskazać na jego rolę w występowaniu chorób. Trzeci aspekt badawczy wykorzystał modelowanie statystyczne dla przewidywania wyników. Otrzymane rezultaty wykazały, że związek między pojawianiem się chorób, bioróżnorodnością i zmianami środowiskowymi jest bardzo złożony. Odkryto kluczowe powiązania, które poszerzyły wiedzę o zależnościach między patogenami, społecznościami ich gospodarzy a środowiskiem. Na przykład populacje ryb w stawach o silnie zaburzonym środowisku były o wiele bardziej obciążone pasożytami. Projekt DISTURBED rzucił nowe światło na rolę, jaką różnorodność biologiczna odgrywa w pojawianiu się chorób, oraz na mechanizmy towarzyszące temu zjawisku.

Słowa kluczowe

Różnorodność biologiczna, ekosystem, pojawienie się choroby, utrata siedliska, eutrofizacja, pasożyt

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania