Skip to main content

Novel Thermoresponsive Organic Nanogels for Topical Gene Delivery of RNA-Based Drugs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przekraczanie bariery skóry

Zewnętrzna warstwa skóry stanowi ważną barierę do pokonania dla leków na nowotwory skóry oraz inne choroby i zakażenia. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest nowy nanożel.

Zdrowie

Dostarczanie leków poprzez skórę wiąże się z licznymi korzyściami, w tym dużą powierzchnią wchłaniania, bezpośrednim dostępem do krwiobiegu bez efektów pierwszego przejścia przez wątrobę i zlikwidowaniem ryzyka przenoszenia chorób poprzez igły do wstrzyknięć. Jednakże znajdująca się na jej powierzchni warstwa rogowa naskórka przeciwdziała przenikaniu substancji, ograniczając biodostępność leków, zarówno powierzchniowo, jak i przezskórnie. W projekcie "Novel thermoresponsive organic nanogels for topical gene delivery of RNA-based drugs" (NANOGEND) opracowano organiczny nanożel, który skutecznie przenika przez skórę, dostarcza zamkniętą w nim substancję i jest usuwany z organizmu nie wywołując działań niepożądanych. Nośniki — micele są złożone z glikolu polietylenowego (blokady hydrofilowej) i polisulfidu etylenu (PEG-b-PPS). Hydrofobowy PPS stanowi blokadę rdzenia miceli, do którego można wprowadzić lipofilne leki. Hydrofilowy PEG stanowi blokadę zewnętrznej warstwy miceli i stabilizuje oddziaływania pomiędzy rdzeniem i ośrodkiem, w którym umieszczone są micele. Micele PEG-b-PPS, w porównaniu z typowymi micelami z substancji powierzchniowo czynnych, są bardziej stabilne i dłużej utrzymują w sobie zawartość. Można więc uzyskać duże stężenie leku w miejscu docelowym, co jest bardzo cenne z klinicznego punktu widzenia. W rdzeniu zakotwiczony jest czujnik fluorescencyjny, który działa jak wyłącznik przy wiązaniu z kwasem flufenamowym (FFA), lekiem modelowym w badaniu. Dzięki temu fluoroforowi można obserwować umieszczanie leku w micelach, przenikanie micel oraz dostarczanie przez nie leku. Wyniki ukazują, że micele zawierające FFA przenikają przez skórę w ciągu jednego dnia, dostarczając objętości leku odpowiednie do postaci farmaceutycznej FFA. Zastosowania w dostarczaniu leków obejmują obrazowanie nowotworów skóry i terapie celowane, immunomodulację i szczepienia przezskórne, leczenie przeciwbakteryjne i przyspieszanie gojenia ran. Nanonarzędzia przyczynią się do przełożenia postępów nanotechnologicznych na praktykę kliniczną w dermatologii.

Słowa kluczowe

Skóra, dostarczanie leków, nanożel, micela, zawartość, czujnik fluorescencyjny, FFA, środek przeciwbakteryjny, gojenie ran, dermatologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022