Skip to main content

Development of new techniques in hatchery rearing, fishery enhancement and aquaculture for Nephrops

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważone podejście do połowu homara

Jeden rodzaj homara, zwany także homarcem, może być łapany i hodowany w dużo bardziej zrównoważony sposób dzięki nowej metodzie, która jest szczególnie przydatna dla małych i średnich przedsiębiorców.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Morze stanowi ważne źródło pożywienia na naszej planecie, a wydajne technologie połowu i przetwarzania ryb są kluczowe dla równowagi sektora rybnego i owoców morza. Cenne okazy langustynki czy homarca, którego naukowa nazwa to Nephrops, są zwykle łowione za pomocą włoków. Metoda ta nie jest jednak tak zrównoważona czy ekologiczna jak połowy za pomocą koszy lub więcierzy, podczas których łapie się skorupiaki do więcierza, czyli specjalnego typu wiklinowego kosza. Biorąc to wszystko pod uwagę, uruchomiono unijny projekt NEPHROPS (Development of new techniques in hatchery rearing, fishery enhancement and aquaculture for Nephrops), który miał na celu opracowanie nowych rozwiązań, zapewniających większą rentowność połowów przy użyciu więcierzy. Przy tworzeniu nowej metody uczestnicy projektu wzięli pod uwagę wylęgarnie, przynęty, dobór miejsc umieszczania koszy, dietę oraz uwalnianie zasobów o niekomercyjnej wielkości. Następnie rozpowszechniono zdobytą wiedzę i zapis badań w tym zakresie drogą internetową, aby ustalić najlepsze obszary połowów oraz by wspierać niezakłócony proces dojrzewania badanego gatunku. Ogólnie rzecz biorąc, łapanie homarca w kosze lub więcierze pozwala na przetrwanie zrównoważonego rybołówstwa na małą skalę w obrębie nadmorskich terenów, gdyż taką metodą pozyskuje się większe (bardziej opłacalne) skorupiaki w bardziej ekologiczny sposób i przy niższych kosztach. W tym kontekście zespół projektu opracował nowe metody w oparciu o połowy więcierzami, które polegają na hodowli mniejszych osobników rodzaju Nephrops aż do osiągnięcia przez nich pożądanego rozmiaru dzięki wykorzystaniu najbardziej idealnych warunków. Metoda ta wymagała udoskonalenia przynęty i konstrukcji więcierzy, co może być wykonane przez małe i średnie przedsiębiorstwa z branży. Firmy z tego sektora mogą korzystać z wiedzy zdobytej podczas badań naukowych, co z kolei może im pomóc w zróżnicowaniu lub zwiększaniu produkcji homarców. Łatwość zastosowania nowych technik wyhodowania, chwytania i dalszej hodowli pomoże MŚP w zakresie poprawy działalności i opracowania bardziej zrównoważonych metod na dostarczenie norweskiego homarca na nasze stoły.

Słowa kluczowe

Homar, homarzec, połowy za pomocą więcierzy, skorupiaki, rybołówstwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania