Skip to main content

Geothermal ERA NET

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejska sieć na rzecz energii geotermalnej

Inicjatywa finansowana ze środków UE pogłębia i poszerza zakres współpracy europejskich naukowców na rzecz energii geotermalnej, pomagając w zminimalizowaniu fragmentacji badań w tej dziedzinie.

Energia

Energia geotermalna wykorzystywana do produkcji energii jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska źródłem, którego pokłady znajdują się we wnętrzu Ziemi, a do którego dostęp jest możliwy poprzez odwierty. Pomimo wielu zalet źródło to nie jest zbyt szeroko stosowane w Europie ze względu na utrudnioną dostępność. Nacisk na zwiększanie dywersyfikacji w ramach koszyka energetycznego powinien przysłużyć się krajom silnie uzależnionym od ciągle rosnących cen ropy. Byłby to również ważny krok w stronę łagodzenia skutków zmian klimatu. Niektóre kraje europejskie, takie jak Islandia czy Włochy, gdzie warunki geologiczne są wyjątkowo sprzyjające, już wykorzystują to naturalne źródło ciepła do wytwarzania energii. Natomiast we Francji, Niemczech i Szwajcarii rozpoczęto już prace w ramach licznych projektów na rzecz nowych metod wykorzystania geotermii. Celem finansowanego ze środków UE projektu GEOTHERMAL ERA NET było wzmocnienie współpracy pomiędzy menedżerami i administratorami krajowych programów i udzielenie im wsparcia w opracowaniu ram dla wspólnej platformy i działań. Uczestnicy projektu GEOTHERMAL ERA NET skupili się na bezpośrednim zastosowaniu i wykorzystaniu geotermii wysokiej entalpii. Najważniejszym osiągnięciem projektu jest stworzenie Europejskiej Platformy Informacji o Źródłach Geotermalnych, której głównym zadaniem jest koordynowanie działań krajowych i ułatwianie transgranicznego dostępu do danych o źródłach geotermalnych. Zespół zajął się również opracowaniem wspólnego europejskiego planu działań w zakresie badań nad energią geotermalną, rozwoju i wdrażania. Plan ten powinien pomóc państwom członkowskim przygotować i zrealizować wspólne programy. Łącznie w życie wprowadzono siedem programów o różnej tematyce. Uczestnikom projektu GEOTHERMAL ERA NET udało się zaangażować głównych interesariuszy z branży przemysłowej, organizacji badawczych i organów rządowych. To jeszcze bardziej zmniejszy stopień rozdrobnienia badań międzynarodowych i polityk i maksymalnie zwiększy synergie. Przeniesienie istniejących platform technologicznych do strefy mobilnej pozwoli wesprzeć wielkoskalowe projekty, których realizacja na poziomie krajowym byłaby inaczej niemożliwa. Zespół odbył pięć spotkań i zorganizował dwa warsztaty dotyczące stworzenia nowoczesnej bazy danych geotermalnych, określenia potrzeb związanych z energią geotermalną oraz badania wykonalności takiej bazy. Oczekuje się, że projekt GEOTHERMAL ERA NET przyczyni się do powstania wewnętrznych źródeł energii, które będą niezawodne, opłacalne i trwałe.

Słowa kluczowe

Energia geotermalna, wytwarzanie energii, koszyk energetyczny, GEOTHERMAL ERA NET, entalpia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania