Skip to main content

Synaptic foundations of low level perception

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mechanizmy percepcji niskiego poziomu

Grupowanie percepcyjne ułatwia układowi wzrokowemu przeprowadzanie takich zadań, jak rozpoznawanie obiektów i odróżnianie postaci od tła. W ramach finansowanego przez UE projektu badane są mechanizmy tego zjawiska.

Zdrowie

Grupowanie percepcyjne to sposób, w jaki ośrodek wzroku w korze mózgowej grupuje elementy bodźców, tworząc postrzegany obraz na podstawie podobieństwa, ciągłości, bliskości i uzupełniania. Mechanizmy neuronalne grupowania percepcyjnego nie zostały jednak w pełni wyjaśnione. Pod egidą projektu BRAIN PERCEPTS (Synaptic foundations of low level perception) naukowcy zastosowali metody wieloskalowe, aby opisać te procesy na poziomie synapsy i zespołu komórek. Wykorzystano wewnątrzkomórkowe obrazowanie elektrofizjologiczne, aby badać rolę kory wzrokowej u ssaków w postrzeganiu kształtów i ruchu. Podczas pierwszego etapu projektu przeprowadzono szkolenie dotyczące rejestracji wewnątrzkomórkowej, opracowano niezbędne oprogramowanie i zaprojektowano protokół całego doświadczenia. Przeprowadzono badanie pilotażowe, które pozwoliło zoptymalizować protokół. W drugim roku projektu badacze przeanalizowali wyniki tego badania, rozpoczęli gromadzenie danych eksperymentalnych i opracowali oprogramowanie do analizy danych. W rezultacie uzyskano wiedzę na temat roli horyzontalnych połączeń w pierwszorzędowej korze wzrokowej oraz mechanizmów grupowania percepcyjnego i percepcji ruchu. Prace te mają duże znaczenie w takich dziedzinach, jak neuronauka widzenia i systemów, kontrola ruchu gałek ocznych i psychologia. Wyniki badania zaprezentowano na krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych, a w przygotowaniu są dwa artykuły do publikacji. Uczestnicy projektu BRAIN PERCEPTS wzięli też udział w licznych wydarzeniach angażujących odbiorców ogólnych oraz w spotkaniach na wysokim poziomie z przedstawicielami przemysłu i twórcami polityki. Zastosowania obejmują rehabilitację poprzez trening neurologiczny, protetykę wzroku, sztuczne widzenie i robotykę. Aby przełożyć te rozwiązania technologiczne na zastosowania kliniczne, instytut badawczy prowadzący projekt włączył się do kolejnych, finansowanych przez UE projektów: BRAINSCALES i Human Brain Project.

Słowa kluczowe

Percepcja niskiego poziomu, grupowanie percepcyjne, kora wzrokowa, synaptyczny, percepcja ruchu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania