Skip to main content

Development of improved perennial non-food biomass and bioproduct crops for water stressed environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszone rośliny uprawiane na biomasę niespożywczą

Uczestnicy unijnej inicjatywy wykorzystują naukowe koncepcje do stworzenia biomasy niespożywczej, która nie konkuruje z produkcją żywności ani nie wywiera dodatkowej presji na cenne zasoby wody.

Zmiana klimatu i środowisko

Złożone z instytucji naukowych i małych firm konsorcjum będzie badało nowe, ulepszone materiały roślinne do zastosowań niezwiązanych z żywnością, nadające się do suchych środowisk w Europie. Grupa dysponuje wiedzą z zakresu nauk podstawowych i sekwencjonowania molekularnego, a także tradycyjnej i molekularnej hodowli roślin oraz propagacji roślin. Celem projektu WATBIO (Development of improved perennial non-food biomass and bioproduct crops for water stressed environments) jest zbadanie przyspieszonej hodowli pod kątem tolerancji suszy przez trzy nowe odmiany niespożywczych roślin uprawnych. Są to: topole (Populus), miskant (Miscanthus) oraz rodzaj wieloletniej trawy o nazwie Arundos. W przypadku topoli i miskantu uczeni wytworzą nową plazmę zarodkową o zwiększonej tolerancji na suszę. Z kolei w przypadku Arundos określona zostanie jego różnorodność genetyczna oraz opracowane zostaną narzędzia do hodowli. Partnerzy projektu wykorzystają innowacyjne podejście oparte na technologii sekwencjonowania nowej generacji. Posłuży ona do zidentyfikowania pojedynczych skojarzeń gen-cecha dotyczących tolerancji suszy oraz zbadania naturalnych odmian genetycznych i różnorodności alleli. Cechy te zostaną powiązane z odpowiednimi genami, białkami i szlakami metabolicznymi. Celem projektu jest opracowanie szybszej metody wytwarzania nowej plazmy zarodkowej o zwiększonej tolerancji na suszę. Jednocześnie utrzymana zostanie produktywność i jakość biomasy na suchych gruntach niższej klasy, uważanych za nienadające się do uprawy roślin przeznaczonych na żywność. Projekt WATBIO przyczyni się do podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki dzięki warsztatom, seminariom oraz wymianom badawczym mającym na celu wyszkolenie nowego pokolenia multidyscyplinarnych specjalistów w dziedzinie produkcji biomasy na gruntach niższej klasy.

Słowa kluczowe

Biomasa niespożywcza, rośliny uprawne, produkcja żywności, środowiska cechujące się stresem wodnym, tolerancja suszy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania