Skip to main content

Infrastructure for Systems Biology - Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Infrastruktura biologii systemów w Europie

Podczas finansowanej przez UE inicjatywy stworzono ogólny plan porządkowania ogromu danych omicznych. Kompleksowe, zintegrowane modelowanie systemów żywych umożliwi przewidywanie zachowań układów biologicznych dzięki danym eksperymentalnym dotyczących wzajemnych zależności molekuł, komórek i tkanek.

Zdrowie

Aby przedstawić szczegółową propozycję infrastruktury biologii systemów w Europie, potrzeba planu działania oraz określenia struktury i funkcjonowania tych zasobów. Potrzebny jest na przykład dostęp do standaryzowanych danych i zasobów do analizy. W dodatku trzeba rozważyć podstawową wizję naukową i przewidywane modele zarządzania, zrównoważonego finansowania i szkolenia. Konsorcjum ISBE (Infrastructure for systems biology - Europe) 23 partnerów z 11 krajów członkowskich, prowadziło szeroko zakrojone konsultacje z odpowiednimi interesariuszami. Faza przygotowawcza umożliwiła identyfikację technicznych wymogów poprzez stronę projektu, ankiety, konferencję i warsztaty. Konsultacje z ekspertami dostarczyły specyfikacji technicznych infrastruktury fizycznej. Dzięki informacjom uzyskanym od interesariuszy, rządów i ministerstw stworzono biznesplan. Naszkicowano kilka raportów z danych ze szczegółowych ankiet dotyczących bieżących działań w zakresie biologii systemów. Wstępny opis struktury i funkcji przygotowany przez konsorcjum ISBE zapewnił platformę do dalszych konsultacji z interesariuszami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Członkowie konsorcjum ISBE przejrzeli też szkolenia z biologii systemów w Europie. Jest to ważny etap budowania ogólnoeuropejskiej sieci działalności szkoleniowej ISBE z zakresu biologii systemów dla studentów i absolwentów. Prace zapewnią również standaryzację i kontrolę jakości na całym kontynencie. Całkowicie zintegrowana infrastruktura biologii systemów w Europie będzie miała wpływ na spersonalizowaną medycynę, alternatywne koncepcje żywieniowe i zrównoważoną produkcję żywności. Wyniki projektu ISBE wzmocnią też biogospodarkę poprzez produkcję nowych i ulepszonych biopaliw i biomateriałów. Co więcej, zyska na tym zarządzanie odpadami, gospodarka wodna oraz ochrona środowiska. Projekt ISBE ustanowi sieć współpracy synergicznych krajowych centrów biologii systemów z pokrywającą się i komplementarną wiedzą ekspercką. Rozwój współpracy z innymi infrastrukturami z zakresu nauk biologicznych i medycznych zapewni optymalną koordynacje, harmonizację, integrację i kompatybilność danych i oprogramowania. Działalność centrów będzie koordynowana na poziomie europejskim przez centralne biuro ISBE kierowane przez zarząd i rady nadzorcze interesariuszy. Inicjatywa ISBE może w przyszłości objąć współpracę ogólnoświatową. Zbliży to do siebie środowiska akademickie i przemysł. Umożliwi to również rozprzestrzenienie nowych technologii w sektorze biomedycznym.

Słowa kluczowe

Infrastruktura biologii systemów, badania omiczne, modelowanie zintegrowane, plan, konsultacje z interesariuszami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania