Skip to main content

Contested Spatialities of Urban Neoliberalism: Dialogues between Emerging Spaces of Citizenship in Europe and Latin America

Article Category

Article available in the folowing languages:

Neoliberalizm na różnych kontynentach

Zespół badaczy z UE analizował wpływ polityki neoliberalnej na społeczności lokalne w Ameryce Łacińskiej. Przy użyciu innowacyjnych metod uczestnicy projektu zbadali gentryfikację, konflikty dotyczące ziemi oraz dostępność lokali mieszkalnych, jednocześnie promując wymianę wiedzy.

Społeczeństwo

Neoliberalizm to ideologia polityczna opowiadająca się za ograniczeniem interwencji rządu, prywatyzacją, deregulacją i niskimi wydatkami rządowymi, co ma przynieść korzyści dla sektora prywatnego. Po wprowadzeniu do lokalnej polityki ideologia ta może powodować konflikty, ale niewiele wiadomo na temat związanych z taką polityką wyzwań, z którymi będą się musieli zmierzyć obywatele. Celem finansowanego ze środków UE projektu CONTESTED_CITIES (Contested spatialities of urban neoliberalism: Dialogues between emerging spaces of citizenship in Europe and Latin America) było dokładne zbadanie tego tematu. W projekcie wzięli udział naukowcy z uniwersytetów z Europy i Ameryki Łacińskiej. Omówiono niektóre ważne konsekwencje neoliberalnej polityki miejskiej i poglądy przeciwne w różnych regionach geograficznych. Składające się z dwóch członków konsorcjum poddało ocenie badania dotyczące procesów gentryfikacji w Europie i Ameryce Łacińskiej. Zespół badawczy przeanalizował również konflikt w neoliberalnej polityce miejskiej dotyczący ponownego podziału gruntów, z naciskiem na wysiłki mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych i praw do miasta. Jedną z technik było wykorzystanie innowacyjnych metod badań jakościowych, takich jak fotografia refleksyjna. Ponadto projekt wspierał program wymiany wiedzy, którego celem było uczenie się od miast Ameryki Łacińskiej i przeniesienie obowiązującej tam polityki. Projekt był realizowany przez cztery lata, do końca 2016 roku. Wyniki z pierwszego okresu sprawozdawczego opisano szczegółowo w języku hiszpańskim na stronie internetowej projektu. W ramach projektu CONTESTED_CITIES stworzono sieć składającą się z praktyków, pracowników akademickich i ruchów społecznych działających za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Opublikowano również 44 artykuły w czasopismach naukowych i w innych wpływowych czasopismach, a także artykuły w dziełach zbiorowych oraz niezależnych publikacjach. Zespół naukowców opracował także pięć serii dokumentów roboczych składających się z ponad 340 artykułów. Projekt umożliwi zapoznanie się ze stanowiskiem stron przeciwnych neoliberalnemu rozwojowi obszarów miejskich Wyniki będą także odzwierciedlać rozwój sytuacji w obliczu kryzysu finansowego.

Słowa kluczowe

Neoliberalizm, gentryfikacja, konflikty dotyczące ziemi, budownictwo mieszkaniowe, CONTESTED_CITIES, Ameryka Łacińska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania