Skip to main content

Catalytic Asymmetric C-C bond formation with Organo-Lithium reagents

Article Category

Article available in the folowing languages:

Udoskonalanie syntezy wiązań węglowych

Badacze z UE opracowali szereg nowych, tańszych metod tworzenia wiązań między atomami węgla (C), co otworzy drogę do obniżenia cen syntezy chemicznej.

Zdrowie

Tworzenie wiązań między atomami C to podstawa współczesnego przemysłu chemicznego. Niezbędnymi odczynnikami do tworzenia takich wiązań są związki organiczne litu. Z ich użyciem wytwarza się polimery i farmaceutyki. W ramach finansowanego przez UE projektu CAT. ASYMM. LITHIUM (Catalytic asymmetric C-C bond formation with organo-lithium reagents) pracowano nad nowymi, niedrogimi reakcjami do zastosowania w syntezie chemicznej. Naukowcy korzystali z niedawnych osiągnięć w katalizowaniu tworzenia wiązania C-C związkami organicznymi litu. Związki organiczne litu są w większości silnie reaktywne. Aby rozwiązać ten problem, starano się zwiększyć selektywność reakcji. Naukowcy przetestowali szereg różnych związków organicznych litu w poszukiwaniu różnych źródeł związków chemicznych, warunków reakcji i rozpuszczalników, które zoptymalizowałyby ten proces. Szereg związków odrzucono, ponieważ były zbyt reaktywne, wybrano jednak w projekcie CAT. ASYMM. LITHIUM jedną obiecującą reakcję do dalszej optymalizacji. Naukowcy rozważali też zastosowanie palladu jako katalizatora, ponieważ wcześniejsze badania w tym zakresie były po części zakończone sukcesem. Tą metodą uzyskano reakcję szybko zachodzącą w temperaturze pokojowej, która może znaleźć zastosowanie komercyjne. Projekt CAT. ASYMM. LITHIUM obejmował badania przesiewowe licznych związków organicznych litu i katalizatorów, co umożliwiło opracowanie kilku obiecujących, niedrogich metod. Pozwolą one obniżyć koszty w przemyśle chemicznym i stworzyć nowe produkty chemiczne.

Słowa kluczowe

Wiązania węglowe, synteza chemiczna, związki organiczne litu, farmaceutyki, tworzenie wiązania C-C

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania