Skip to main content

Talent and Extended Mobility in the European Innovation Union

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie badań poprzez zwiększanie mobilności badaczy

Aby zachęcić do większej liczby badań i promować innowacyjność, w ramach projektu UE przeanalizowano aktualne przeszkody dla mobilności badaczy i podjęto ważne kroki w kierunku poprawy wydajności i elastyczności w tym obszarze.

Zmiana klimatu i środowisko

UE działa na rzecz realizacji zobowiązań w ramach inicjatywy "Unia innowacji" i dąży do osiągnięcia ogólnego celu stworzenia inteligentnej i zrównoważonej gospodarki. Jednym z kluczowych działań jest ciągła promocja i wzrost badań i innowacji. Zespół projektu TANDEM (Talent and extended mobility in the European Innovation Union) skupił się głównie na poprawie wsparcia dla naukowców i ich rodzin, umożliwiając im realizację różnych projektów badawczych, pracę z wieloma instytucjami i satysfakcjonujące pozostanie w rodzinnym kraju. Członkowie projektu TANDEM przeanalizowali sukcesy i problemy Usług podwójnej kariery i integracji (DCIS) oraz innych usług świadczonych przez EURAXESS (platformę Komisji Europejskiej i narzędzie dla badaczy), obecnie oferowanych mobilnym badaczom. Wyniki zostały zawarte w krajowych raportach podsumowujących, wymieniających przeszkody, jakie muszą pokonywać mobilni, międzynarodowi badacze przy przeprowadzce i integracji rodzin. Wyniki takich analiz potrzeb poszczególnych badaczy, instytucji i krajów posłużyły następnie do stworzenia systemu modułowego. System ten przyczyni się do poprawy wydajności i skuteczności poprzez dostosowanie środków DCIS i usług EURAXESS do indywidualnych cech adresatów. W trakcie projektu szczególną uwagę poświęcono krajom członkowskim stawiającym czoła problemowi “drenażu mózgów” i emigracji wykwalifikowanej siły roboczej. Oczekuje się, że powyższe raporty dostosowane do poszczególnych krajów oraz coraz elastyczniejsze systemy przekazały wierniejszy obraz aktualnych przeszkód i będą skuteczniej im przeciwdziałać lub minimalizować ich występowanie. W projekcie TANDEM uczestniczyli wspólnie ważni interesariusze o kluczowym znaczeniu (krajowe instytucje badawcze, krajowe fundacje naukowe i badawcze, decydenci, badacze mobili), którzy dostali platformę do dyskusji. Przeprowadzono warsztaty i spotkania konsorcjum, jak również zorganizowano seminaria w Zurychu, Salonikach i Bratysławie w celu przeanalizowania wyników i współpracy dla realizacji wzajemnych potrzeb. Wyniki zostały udostępnione ogółowi społeczeństwa i wszystkim zainteresowanym stronom podczas licznych wydarzeń i za pośrednictwem publikacji, w tym zamieszczonych pod adresem witryna projektu. Projekt TANDEM pozwolił lepiej zrozumieć trudności, przed jakimi stają mobilni badacze i ich gospodarze na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Można mieć nadzieję, że zwrócenie większej uwagi na indywidualne cechy, zwiększona elastyczność narzędzi integracyjnych i bardziej zintegrowana sieć interesariuszy przyczynią się do złagodzenia problemu drenażu mózgów i wydatnie polepszą perspektywy badawcze oraz zadowolenie badaczy w obrębie UE.

Słowa kluczowe

Mobilność badaczy, drenaż mózgów, zadowolenie badaczy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania