Skip to main content

European Communication on Research Awareness Needs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększenie świadomości prowadzonych badań w sektorze opieki zdrowotnej

Dzięki udostępnieniu w Internecie zasobów dotyczących najnowszych postępów w dziedzinie badań medycznych Europejczycy będą w stanie podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące ich zdrowia oraz uzyskają możliwość uczestniczenia w badaniach klinicznych.

Zdrowie

Coraz więcej osób korzysta z Internetu, aby czerpać informacje na temat najnowszych badań klinicznych prowadzonych w sektorze opieki zdrowotnej. Prawidłowo przeprowadzone badania medyczne mogą poprawić bezpieczeństwo i skuteczność opieki zdrowotnej przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów, jeżeli są wykorzystywane prawidłowo. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ECRAN (European communication on research awareness needs) podkreślono znaczenie publicznego zrozumienia badań klinicznych, niezależnych klinicznych prac badawczych i międzynarodowej współpracy. Celem projektu było zwiększenie świadomości wad i zalet badań klinicznych wśród obywateli UE. Podgrupy osób objętych projektem obejmowały bieżących i przyszłych pacjentów, specjalistów z sektora opieki zdrowotnej, odpowiednich decydentów, polityków, komitety etyki badawczej, naukowców, nauczycieli, dziennikarzy i uczniów szkół. Przy pomocy różnych narzędzi komunikacyjnych przedstawiono czynniki, takie jak randomizacja leczenia i niezależność w badaniach klinicznych. Cele projektu ogłoszono za pośrednictwem mediów, takich jak filmy animowane, publikacje, zdarzenia i strona internetowa. W ramach projektu ECRAN skutecznie zebrano i skatalogowano materiały komunikacyjne i narzędzia w obrębie jednej internetowej bazy danych umożliwiającej wyszukiwanie. W ramach prac projektowych wykorzystano również narzędzie umożliwiające ocenę i zastosowanie metadanych do materiałów zebranych w internetowej bazie danych oraz nawiązano współpracę z dziennikarzami naukowymi w celu rozpowszechniania komunikatów na całym świecie. Celem projektu ECRAN było zapewnienie rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat badań klinicznych. Miało to zwiększyć świadomość w tej dziedzinie oraz zachęcić obywateli Europy do udziału w badaniach klinicznych. Materiały — dostępne na stronie internetowej projektu pod licencją Creative Commons — opracowano w prosty, nietechniczny i zrozumiały sposób dla wszystkich użytkowników docelowych. Informacje dostępne są w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim i polskim, aby dotrzeć do co najmniej 75% obywateli Europy. Rezultatem prac projektowych był także film animowany o badaniach klinicznych — "Badania kliniczne są dla Ciebie ważne: chcesz wiedzieć więcej?" — dostępny we wszystkich 23 oficjalnych językach europejskich. Dzięki dostępności cennych danych badawczych z sektora opieki zdrowotnej Europejczycy będą w stanie podejmować bardziej świadome decyzje oraz potencjalnie wezmą udział w rewolucyjnych badaniach klinicznych i przyczynią się do rozwoju badań klinicznych wysokiej jakości. Rezultatem tego przedsięwzięcia może być zdrowsze społeczeństwo.

Słowa kluczowe

Badania kliniczne, opieka zdrowotna, badania, randomizacja, leczenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania