Skip to main content

"Dereverberation and Reverberation of Audio, Music, and Speech"

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe sposoby na kontrolowanie pogłosu dźwiękowego

Zespół UE zaoferował szkolenie i wspierał badania w zakresie pogłosu i eliminowania pogłosu. Poprzez modelowanie naukowcy opracowali nowe algorytmy, które usuwają bądź dodają pogłos do sygnałów dźwiękowych i zwiększają jakość dźwięku.

Gospodarka cyfrowa

Pogłos oznacza utrzymywanie się dźwięku po jego odtworzeniu; co prawda pogłos fizycznie podobny jest do echa, różni się tym, że w tym samym czasie pojawiają się liczne odbicia. Eliminacja pogłosu polega na niwelowaniu odbić dźwięku. Finansowany ze środków UE projekt DREAMS (Pogłos i eliminowanie pogłosu dźwięku, muzyki i mowy) obejmował badania i szkolenia w dziedzinie pogłosu i eliminowania pogłosu. W szczególności zespół przyjrzał się problemom związanym z modelowaniem, kontrolą, eliminacją i syntezowaniem pogłosu akustycznego. Celem projektu było zwiększenie jakości i wyraźności sygnałów dźwiękowych, muzycznych i mowy. Projekt DREAMS powstał w celu zapewniania naukowcom szkoleń, poprzez które mogli uzyskać doświadczenie międzynarodowe i z różnych sektorów. Konsorcjum gościło 12 początkujących i 4 doświadczonych naukowców. Wszyscy prowadzili indywidualne projekty naukowe dotyczące jednego z czterech obszarów, reprezentujących największe wyzwania związane z tą dziedziną. LBadanie nad akustyką pomieszczeń polegało na opracowywaniu nowych modeli i utworzeniu połączeń z istniejącymi modelami. Zespół zidentyfikował zauważalne, istotne atrybuty akustyki małych pomieszczeń i kabin samochodowych. Naukowcy opracowali również istotne oszacowania modeli akustycznych pomieszczeń. Ponadto grupa zaprojektowała dokładne, skalowalne algorytmy dla mikroskopowych i makroskopowych modeli pomieszczeń. Badania nad psychoakustyką dostarczyły szczegółowych informacji na temat zauważalnego wpływu pogłosu i eliminacji pogłosu na mowę i sygnały dźwiękowe. W ten sposób zespół zmodyfikował algorytmy eliminacji pogłosu. Innymi kluczowymi osiągnięciami były analiza i ocena mierników zrozumiałości i jakości pogłosu mowy oraz nowe metodologie projektowania. Trzecim obszarem było opracowanie algorytmów, dzięki którym możliwe byłoby zrekompensowanie pogłosu w połączeniu z innymi artefaktami akustycznymi, takimi jak hałas. Zespół opracował algorytmy dla eliminacji pogłosu i echa oraz redukcji szumów, a także schematy kodowania dla kompresji danych. Ponadto naukowcy opracowali nowe i wydajne algorytmy dla eliminacji pogłosu i podobnych odwrotnych problemów akustycznych. Algorytmy przetwarzały lokalizację źródła dźwięku, kontrolę pól akustycznych, eliminację pogłosu i interpolację reakcji na impuls w pomieszczeniu. Poza badaniami, w ramach szkolenia prowadzono szkoły sezonowe, włącznie z sesjami aplikacyjnymi, a także nietechniczne kursy rozwoju kariery. Jako część projektu zorganizowano również dedykowaną konferencję oraz specjalne sesje w ramach stosownych konferencji. W ramach projektu DREAMS przeprowadzono szkolenia dla naukowców z dziedziny pogłosu i eliminacji pogłosu dźwięku. W wyniku prac opracowano usprawnione algorytmy, które przyczynią się do zwiększenia wydajności urządzeń audio.

Słowa kluczowe

Pogłos, eliminowanie pogłosu, audio, DREAMS, muzyka, mowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania