Skip to main content

Improved Polycrystalline-Silicon Modules on Glass Substrates

Article Category

Article available in the folowing languages:

Większa skuteczność nowej technologii fotowoltaicznej

Naukowcy stworzyli materiały i metody, dotyczące zarówno obróbki, jak i charakteryzacji materiałów, aby udoskonalić technologię cienkowarstwowych ogniw słonecznych za pomocą krzemu polikrystalicznego na szkle.

Energia

Technologia ogniw słonecznych rozwinęła się niezwykle dynamicznie na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci, a obecnie mamy do czynienia z trzecią generacją architektur systemowych i materiałów, przynajmniej gdy chodzi o prace badawczo-rozwojowe. Większość fotowoltaików opiera się na trzech technologiach wykorzystujących krzem monokrystaliczny, krzem polikrystaliczny lub panele cienkowarstwowe wykonane najczęściej z krzemu lub innych materiałów. Cienkowarstwowy krzem polikrystaliczny, inaczej polikrzem, jawi się jako obiecująca alternatywa dla krzemu krystalicznego ze względu na dużą wydajność i niskie koszty. Celem finansowanego ze środków UE projektu 'Improved polycrystalline-silicon modules on glass substrates' (POLYSIMODE) była poprawa skuteczności polikrzemu oraz opracowanie innowacyjnych metod przechwytywania światła. Naukowcy przeprowadzili zaawansowane badania w celu dokładnego scharakteryzowania cech krystalograficznych I elektrycznych polikrzemu. Uzyskane w ten sposób dane pozwoliły na lepsze poznanie zależności między parametrami obróbki, właściwościami elektrycznymi I optycznymi materiałów oraz ostatecznymi właściwościami urządzeń. Jako najlepszą technikę hodowania warstw polikrzemu wybrano wzbudzaną wiązką elektronów krystalizację warstw krzemu bezpostaciowego, co pozwoliło na uzyskanie imponujących napięć jałowych (maksymalnego dostępnego napięcia) oraz znaczące zwiększenie przepustowości. Poczyniono także postępy jeśli chodzi o poprawę właściwości materiałów do produkcji komponentów innych urządzeń. Uczestniczących w projekcie POLYSIMODE naukowcy wnieśli istotny wkład w rozwój polikrzemowych cienkowarstwowych ogniw słonecznych o zwiększonych parametrach. Wstępne wyniki badań wskazują, że możliwe jest zwiększenie wydajności przy znacznej redukcji kosztów. Ponieważ wydajność I niskie koszty są głównymi motorami postępów w tej dziedzinie, materiały I techniki opracowane w ramach projektu POLYSIMODE z pewnością zaowocują powstaniem nowych rozwiązań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania