Skip to main content

Real-time adaptive networked control of rescue robots

Article Category

Article available in the folowing languages:

Roboty na ratunek

Połączony zespół z Chin i UE buduje relacje i wymienia się wiedzą w zakresie robotyki i jej zastosowań w zadaniach ratowniczych. Zespół poczynił postępy na drodze do zaprojektowania autonomicznego robota ratunkowego wraz z podsystemami oraz przygotował grunt pod przyszłe testy.

Technologie przemysłowe

Finansowany przez UE projekt RABOT (Real-time adaptive networked control of rescue robots) ma na celu ustanowienie odpowiedniego partnerstwa w dziedzinie badań między chińskimi i unijnymi instytucjami badawczymi. W szczególności jeden europejski instytut badawczy i jeden uniwersytet europejski współpracują z jednym chińskim instytutem badawczym i dwoma chińskimi uniwersytetami w dziedzinie robotyki. Głównym celem współpracy jest międzynarodowa wymiana wiedzy i umiejętności. Cele techniczne obejmują zaprojektowanie autonomicznego, hybrydowego robota wyposażonego w koła i nogi dla zastosowań ratunkowych. Czteroletnie prace konsorcjum dobiegną końca w lipcu 2016 roku. W pierwszym okresie sprawozdawczym zespół badał wymogi projektowej koncepcji robota i prototypu. Opracowano robota kapsułowego wykorzystującego tarcie oraz badano odnośne kwestie dotyczące modelowania i sterowania w kontekście autonomicznej koparki ratowniczej. Grupa opracowała symulator robota i stworzyła model dynamicznego spaceru metodą momentu punktu zerowego. Opracowano również platformę testową dla weryfikacji propozycji. Zaprojektowano i stworzono inspirowanego biologią robota-słoniątko. Zaprojektowano mechanizmy i przeanalizowano teorie ruchu. Dotychczasowe prace zaowocowały projektem hybrydowego, mobilnego robota. Z innych wyników należy wymienić serię spotkań i udział w konferencjach. Jak dotąd w ramach projektu przedłożono 3 wnioski patentowe i ponad 100 artykułów. Projekt otrzymał również nagrodę na Międzynarodowej Wystawie w Genewie w 2015 roku, nagrodę Chińskiego Stowarzyszenia Wynalazców (CAI) za 2015 rok, Special Award Rumuńskiego Urzędu Wynalazków i Znaków Towarowych, Excellent Award for Scientific Research przyznaną przez Akademię Rumuńską, nagrodę za najlepszy artykuł naukowy na Międzynarodowej Konferencji nt. Zaawansowanych Systemów Mechatronicznych w 2015 roku za artykuł napisany wspólnie z zespołem projektu unijnego RABOT. W ramach projektu udało się zacieśnić relacje zawodowe między chińskimi i europejskimi partnerami. Prace w dziedzinie robotyki mają zastosowanie w ratownictwie podczas katastrof.

Słowa kluczowe

Roboty, robotyka, robot ratunkowy, zastosowania w ratownictwie, robotyka katastrof

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania