Skip to main content

Linking tree and belowground biodiversity to forest Ecosystem function

Article Category

Article available in the folowing languages:

Związek między wychwytywaniem dwutlenku węgla a bioróżnorodnością

Lasy są niezwykle ważne zarówno dla samej Europy, jak i całego świata. To one odpowiadają za różnorodne procesy biologiczne, z których najważniejszym jest wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery. Unijni naukowcy zbadali, jak bioróżnorodność wpływa na zdolność ekosystemów leśnych do przeprowadzania sekwestracji.

Badania podstawowe

Szacuje się, że ponad dwie trzecie gatunków roślin lądowych Ziemi występuje właśnie w lasach. Ta bioróżnorodność oraz związane z nią procesy ekologiczne mają kluczowe znaczenie dla usług ekosystemowych, określanych jako korzyści dla ludzkości przynoszone przez ekosystemy. Jedną z najważniejszych usług ekosystemowych jest sekwestracja CO2, czyli wychwytywanie i długotrwałe przechowywanie dwutlenku węgla, głównego winowajcy odpowiedzialnego za zmiany klimatu. Wielkość magazynów dwutlenku węgla w glebie zależy od wielu czynników, w tym ilości CO2 przenikającego przez korzenie i resztki liści, rodzaju biomasy mikroorganizmów oraz stopnia utraty dwutlenku węgla w drodze respiracji i wypłukiwania. Do wychwytywania dwutlenku węgla przyczynia się także mikoryza – symbioza pomiędzy korzeniami roślin a grzybami. W ramach finansowanej przez UE inicjatywy LINKTOFUN (Linking tree and belowground biodiversity to forest ecosystem function) zbadano naturalne ekosystemy leśne, lasy zarządzane oraz plantacje mieszane, aby lepiej zrozumieć związek między bioróżnorodnością a działaniem ekosystemów, a w szczególności dynamiką obiegu węgla w glebie. Uczestnicy projektu przeanalizowali wpływ drzew i różnorodności mikoryz na dynamikę obiegu węgla w glebie na przykładzie lasów w Etiopii. Zespół przestudiował również zaburzenia występujące w lasach oraz dynamikę obiegu węgla w kompleksach leśnych Austrii. W lasach naturalnych północnej Etiopii naukowcy wyznaczyli pięć punktów badawczych rozmieszczonych wzdłuż gradientu klimatycznego. W każdym z tych punktów zbadano substancje przenikające do gleby przez liście i drobne korzenie oraz ich związek z bioróżnorodnością drzew. Wyniki wskazują na silną zależność pomiędzy powierzchnią właściwą liści a ich składem chemicznym (stężeniem azotu i fosforu). Powierzchnia właściwa liści to inaczej stosunek powierzchni liścia do jego masy suchej. Dane molekularne i biogeochemiczne pochodzące z punktów badawczych zlokalizowanych w Austrii wykorzystano do przeanalizowania dynamiki obiegu węgla w glebie oraz zbiorowisk mikoryzowych, także w obszarach naruszonych. Wyniki z badań w Austrii i Etiopii pomogły wyjaśnić, w jaki sposób procesy wychwytywania dwutlenku węgla są powiązane z bioróżnorodnością gatunków roślinności leśnej występujących nad i pod powierzchnią gleby. Zrozumienie tego związku pomoże zmierzyć odporność ekosystemów leśnych oraz ich zdolność do adaptowania się do zmian klimatycznych.

Słowa kluczowe

Wychwytywanie dwutlenku węgla, bioróżnorodność, ekosystemy leśne, mikoryza, LINKTOFUN, dynamika obiegu węgla w glebie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania