Skip to main content

The Renegotiation of International Agreements: The Case of Bilateral Investment Treaties

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsza ochrona inwestycji zagranicznych na poziomie krajowym

Staranne zbadanie dwustronnych umów inwestycyjnych (BIT) pomiędzy krajami może pomóc osiągnąć korzystniejsze porozumienia w przyszłości, zabezpieczając inwestycje i wspierając gospodarkę.

Społeczeństwo

W ostatnich dziesięcioleciach handel i inwestycje na poziomie międzynarodowym kwitną, a to dzięki blisko 3000 umów BIT podpisanym przez światowe rządy. Umowy te, chroniące zagranicznych inwestorów i regulujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odgrywają rolę w rozwoju gospodarczym, światowej nierówności, krajowej suwerenności i zobowiązaniach międzynarodowych. Od lat 90. XX wieku wiele z nich renegocjowano, przede wszystkim w celu utrwalenia zobowiązań międzynarodowych. W ramach finansowanego przez UE projektu BITRENEGOTIATION (The renegotiation of international agreements: The case of bilateral investment treaties) zbadano, dlaczego niektóre porozumienia renegocjowano, podczas gdy inne pozostały niezmienione. Analizowano przyczyny, dla których rządy niektórych państw weryfikują porozumienia oraz do jakiego stopnia skłonne są zwiększyć kapitał zagraniczny, by móc zrealizować swoje założenia gospodarcze, społeczne i polityczne. W związku z tym zespół projektu opracował ramy pozwalające wyjaśnić renegocjowanie umów międzynarodowych, zwracając szczególną uwagę na rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwem (ISDS). Zmierzono, w jakim stopniu umowy te zapewniają większą ochronę inwestorów lub większą przestrzeń regulacyjną dla państwa. W ten sposób ukazano wyraźne różnice dotyczące sposobu weryfikacji umów oraz zbadano, w jaki sposób zmiany te odpowiadają doświadczeniom rządów z globalnym systemem inwestycyjnym. Co ważne, wyniki tego projektu potwierdzają teorię, że bezpośrednie doświadczenie związane ze sporami inwestycyjnymi wiąże się z większą skłonnością do renegocjacji tych umów. Wyniki pokazują również, że wiele zmian w umowach skutkowało pozostawieniem mniejszej przestrzeni dla państwowych obszarów regulacyjnych. Ponadto badanie dotyczące Partnerstwa Transpacyficznego wykazało, że jego przestrzeń regulacyjna jest bardzo podobna do porozumień w Stanach Zjednoczonych, niedawno zawartych umów oraz porozumień o wolnym handlu. Dzięki dokładnej ocenie implikacji renegocjacji BIT, wyniki projektu ukazały, w jaki sposób rządy reagują na wyzwania, jakie niesie ze sobą globalny system inwestycyjny oraz warunki, w jakich to czynią. Wyniki te zapewniają cenne informacje prawodawcom, którzy szukają nowych umów inwestycyjnych i mogliby pozostać przy postanowieniach ISDS w kontekście nowych porozumień w dziedzinie handlu i inwestycji. Wyniki mogą pomóc decydentom, którzy chcą zawrzeć nowe umowy inwestycyjne lub zmienić istniejące, w zapewnieniu korzystniejszych porozumień między krajami, osłabiających konflikty między nimi i pomagających wspierać ich gospodarki.

Słowa kluczowe

Inwestycje zagraniczne, dwustronne umowy inwestycyjne, handel, BITRENEGOTIATION, umowy międzynarodowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania