Skip to main content

Upgrading the capacity of NIRDTP to develop sensing applications for biomedicine using magnetic nanomaterials and nanostructured materials

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rumuńskie mikroczujniki do zastosowań biomedycznych

Rumuński Krajowy Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizyki Technicznej (NIRDTP) jest ważnym inkubatorem innowacji i rozwoju naukowego. Unijne fundusze przeznaczone na inwestycje w sprzęt i zasoby ludzkie poprawiły możliwości, widoczność i osiągnięcia tego instytutu.

Badania podstawowe
Zdrowie

Teraz, dzięki wsparciu UE, NIRDTP ma istotny wkład w rozwój nanonauki i mikroukładów. Aby zwiększyć kompetencje personelu, w ramach projektu NANOSENS (Upgrading the capacity of NIRDTP to develop sensing applications for biomedicine using magnetic nanomaterials and nanostructured materials) zaproszono do współpracy pięć wyspecjalizowanych organizacji. Instytut NIRDTP zwiększył swój potencjał ludzki, zatrudniając 7 doświadczonych naukowców z różnych krajów. Przeprowadzenie w ciągu pierwszych 18 miesięcy 15 wymian pracowniczych znacząco przyspieszyło prace nad wybranymi przez nich zagadnieniami. Zespół złożył już kilka wspólnych wniosków o sfinansowanie międzynarodowych projektów badawczych i przeprowadził wnikliwą analizę rynkową dotyczącą planowanych zakupów. Ważnym elementem projektu były prawa i przepisy dotyczące własności intelektualnej; z tego powodu Instytut zatrudnił kierownika ds. własności intelektualnej i innowacji (IPI), który nakreślił politykę NIRDTP w tej dziedzinie. Zorganizowano też warsztaty z zakresie własności intelektualnej, w których uczestniczyli członkowie Rumuńskiego Biura ds. Wynalazków i Znaków Towarowych. Na warsztatach tych przedstawiono obecnie najlepsze praktyki w zarządzaniu własnością intelektualną, możliwości budowania potencjału oraz procedury składania oświadczenia o istocie nowego wynalazku. Uczestnicy projektu aktywnie rozpowszechniali informacje o zwiększonych możliwościach badawczych, mając na celu nawiązanie współpracy z partnerami przemysłowymi. Podjęte działania zwiększyły też widoczność NIRDTP i podniosły poziom prowadzonych tam badań, zwiększając tym samym atrakcyjność powrotu do ojczyzny dla pochodzących z Rumunii światowej klasy naukowców. Projekt NANOSENS był szeroko przedstawiany na konferencjach i innych wydarzeniach; doczekał się również artykułu na pierwszej stronie rumuńskiego czasopisma Market Watch, informującego o zwiększeniu się znaczenia NIRDTP w europejskiej przestrzeni badawczej (ERA, European Research Area). W przyszłości uczestnicy projektu NANOSENS chcą poszerzyć potencjał badawczy i zwiększyć widoczność naukową Instytutu, aby stał się on bardziej atrakcyjny dla rumuńskich emigrantów i lokalnych partnerów przemysłowych. Projekt stanowił wsparcie dla lokalnej i regionalnej gospodarki oraz przyczynił się do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej w dziedzinie mikroczujników na bazie magnetycznych nanomateriałów do zastosowań w biomedycynie.

Słowa kluczowe

Mikroczujniki, biomedycyna, NIRDTP, Rumunia, NANOSENS, nanomateriały

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania