Skip to main content

Probing cosmic accelerators through atmospheric calibration and precision very-high-energy gamma-ray spectroscopy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Droga Mleczna w tetraelektronowoltach

Naukowcy przy wsparciu finansowym UE wzbogacili badania naszej galaktyki o obserwacje promieni gamma za pomocą wysokoenergetycznego systemu stereoskopowego HESS.

Przemysł kosmiczny

Obserwatorium HESS, znajdujące się w Khomas w Namibii, to układ czterech teleskopów Czerenkowa do obrazowania atmosferycznego, zaprojektowanych do wykrywania promieni gamma energii, których wartość sięga wielu tetraelektronowoltów (TeV). System ten jest idealny do prowadzenia obserwacji Drogi Mlecznej w poszukiwaniu nowych źródeł promieniowania gamma o bardzo wysokich energiach. Badania płaszczyzny galaktycznej w ramach H.E.S.S. Galactic Plane Survey (HGPS) rozpoczęły się w 2004 r., a obserwacje prowadzone od tamtej pory do dziś zaowocowały odkryciem licznych obiektów emitujących promienie gamma. Finansowany ze środków UE projekt PRECISIONGAMMA (Probing cosmic accelerators through atmospheric calibration and precision very-high-energy gamma-ray spectroscopy) w znacznym stopniu przyczynił się do analizy dużej ilości danych, niezbędnych do wykrycia źródeł promieniowania i ich charakterystyki. W trakcie realizacji projektu sporządzono katalog 79 źródeł promieniowania gamma. Wyodrębniony ze zbioru danych dotyczących wewnętrznej galaktyki z niespotykaną rozdzielczością, zawiera on 16 nowych odkryć. Opracowanie przez zespół zaawansowanych metod przyczyniło się do zwiększenia czułości teleskopu HESS, dzięki czemu kaskady wywołane promieniowaniem gamma dają się odróżnić na dominującym tle. Dzięki poszukiwaniom wiarygodnych odpowiedników większość źródeł skojarzono z obiektem astronomicznym, który mógł wytwarzać promieniowanie gamma. Kolejnym dużym osiągnięciem projektu PRECISIONGAMMA była integracja systemu monitorowania LIDAR do układu HESS. Ta innowacja pozwoli na kalibrację danych z teleskopu za pomocą symulacji metodą Monte Carlo, użytej do badania wielkich pęków atmosferycznych w oparciu o ustalone parametry atmosferyczne. System LIDAR zamontowany na stanowisku HESS pomógł naukowcom określić ilościowo absorpcję promieniowania Czerenkowa, powodowaną przez właściwości rozproszeniowe aerozoli zgodne z rozwiązaniem Mie, jak również rafinowany strumień i widma energetyczne źródeł promieniowania gamma. Wykrycie zmian w pochłanianiu światła Czerenkowa miało kluczowe znaczenie w uzyskaniu różnorodności badanych źródeł. Prace naukowców zaprezentowano w wielu prestiżowych czasopismach naukowych.

Słowa kluczowe

Droga Mleczna, promienie gamma, H.E.S.S., PRECISIONGAMMA, system LIDAR

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania