Skip to main content

SEMANTIC AND COGNITIVE DESCRIPTIONS OF SCENES FOR REASONING AND LEARNING IN AMBIENT INTELLIGENCE

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wsparcie dla naukowców zajmujących się widzeniem poznawczym

Nowe badanie dotyczące komputerowego widzenia poznawczego powinno przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat inteligencji otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wnioskowania i uczenia się.

Gospodarka cyfrowa

Badania nad inteligencją otoczenia — np. środowiskiem elektronicznym reagującym na obecność ludzi — wykorzystujące widzenie poznawcze mają kluczowe znaczenie dla rozwoju wielu dziedzin, od robotyki i bezpieczeństwa po medycynę i językoznawstwo. Uczestnicy projektu COGNITIVE-AMI (Semantic and cognitive descriptions of scenes for reasoning and learning in ambient intelligence), finansowanego ze środków UE, starali się rozszerzyć tego rodzaju badania poprzez wyodrębnianie informacji jakościowych z obrazów i filmów wideo rejestrowanych wewnątrz pomieszczeń. Dokładniej mówiąc, zespół wykorzystał widzenie komputerowe do rozpoznawania przedmiotów, obszarów lub ruchów, opierając się na uzyskanych danych w celu określenia koncepcji zachowujących właściwości przestrzeni. Uczeni chcieli opisać scenerie, na przykład to, gdzie kończy się stół i zaczyna ściana, w sposób bardziej kognitywny. Aby tego dokonać, rejestrowano zdjęcia i filmy wideo przy pomocy kamery umieszczonej na robocie znajdującym się wewnątrz budynku uniwersyteckiego. Opracowano model umożliwiający ekstrakcję opisów logicznych i narracyjnych przestrzeni przy pomocy cech jakościowych, takich jak kształt, kolor, topologia, lokalizacja i wielkość. W ten sposób uczeni starali się opisać umiejscowienie przedmiotów potrzebnych do wykonania zadania, a także opisać nieznane przedmioty na podstawie koloru, kształtu lub położenia w celu ich zidentyfikowania i nazwania. Ważnym rezultatem prac w tym zakresie było opracowanie modelu jakościowego umożliwiającego opisywanie przedmiotów 3D w oparciu o głębię i różne perspektywy. W tym celu zdefiniowano, przetestowano i opracowano odpowiednie opisy logiczne. Przygotowano też metodę kognitywnego opisu rzeczywistych scen 3D w języku naturalnym. Ważnym osiągnięciem jest też opracowanie testów kognitywnych dotyczących kreatywności oraz jej powiązań ze skojarzeniami między koncepcjami językowymi i wizualnymi ludzi. W efekcie powstała metoda obliczeniowa pomagająca w pomiarze kreatywności. Podsumowując, wyniki omawianego projektu przyczynią się do rozwoju badań nad widzeniem poznawczym w dziedzinie inteligencji otoczenia. Rezultaty badań, wraz z wykresami i ilustracjami, opublikowano na stronie internetowej projektu, dzięki czemu mogą z nich korzystać naukowcy zajmujący się tą dziedziną.

Słowa kluczowe

Widzenie poznawcze, inteligencja otoczenia, robotyka, COGNITIVE-AMI, wideo, 3D

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania