Skip to main content

Experimental evolution of microbial eco-systems in traditional Zambian fermented products

Article Category

Article available in the folowing languages:

Żywność fermentowana wspiera badania nad ewolucją ekosystemów

Tradycyjne produkty fermentowane z Zambii zostały przebadane przez unijnych naukowców, którzy poszukiwali odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące ewolucji ekosystemów mikrobiologicznych.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Drożdże i bakterie wytwarzające kwas mlekowy i alkohol w żywności konserwowanej tworzą ekosystem fermentacyjny, w którym obserwuje się sukcesję gatunków, podział zasobów, zakłócenia i stan równowagi występujące w większych ekosystemach. Ekosystemy fermentacyjne mogą służyć uczonym jako narzędzie szkoleniowe w procesie wyjaśniania i badania pojęć ekologicznych, przyczyniając się do zgłębienia naszej wiedzy dotyczącej ekologii w kontekście żywienia człowieka. W ramach projektu ZAMFERM (Experimental evolution of microbial eco-systems in traditional Zambian fermented products) wykorzystano tradycyjne produkty fermentowane w roli naturalnego systemu modelowego, którym można było doświadczalnie manipulować w celu weryfikacji hipotez ewolucyjnych. Badacze wskazali czynniki, które wpływają na dynamikę ewolucyjną ekosystemu, oraz sprawdzili hipotezy dotyczące powtarzalności jego ewolucji. Zespół zweryfikował również prognozy oparte na wysuwanej od dawna hipotezie konkurencyjnego wypierania, zgodnie z którą dwa gatunki rywalizujące o identyczne zasoby nie mogą współistnieć ze sobą w sposób stabilny. Odpowiedzi na te ważne pytania z dziedziny biologii ewolucyjnej udało się uzyskać, wykorzystując zarówno klasyczne metody porównawcze, jak i techniki oparte na eksperymentalnej ewolucji w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadziwszy rozmowy z miejscową ludnością na temat stosowanych technik przetwarzania, naukowcy przygotowali i wykonali szereg doświadczeń terenowych. W trakcie prowadzonych eksperymentów pobrano liczne próbki społeczności mikroorganizmów obecnych w tradycyjnych produktach fermentowanych na różnych etapach procesu produkcji. Zostały one następnie przeanalizowane w laboratorium w celu precyzyjnego określenia ich składu. Przeprowadzone w ramach projektu prace badawcze przyniosły istotne postępy wykraczające poza obecny stan wiedzy. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu tradycyjnych produktów fermentowanych w roli przedmiotu eksperymentalnej ewolucji zachodzącej poza laboratorium oraz poszerzeniu jej zakresu tak, aby obejmował złożoność kompletnych ekosystemów mikrobiologicznych. Osiągnięcia inicjatywy ZAMFERM zwróciły uwagę na szczególne znaczenie ekologii mikroorganizmów w żywności fermentowanej przechowywanej w pomieszczeniach zamkniętych. To wyjątkowe i innowacyjne badanie dostarczyło modyfikowalnych, naturalnych systemów eksperymentalnych, których dotąd brakowało, aby w bezpośredni sposób weryfikować hipotezy ewolucyjne. Jednocześnie podkreśliło ono ważną rolę procesu ewolucyjnego w kształtowaniu ekosystemów.

Słowa kluczowe

Tradycyjne produkty fermentowane, Zambia, ewolucja, ekosystemy mikrobiologiczne, ZAMFERM

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania