Skip to main content

Development of a cost effective system for exchange and management of information related to construction products in terms of articles, addressing European legislation and market requirements

Article Category

Article available in the folowing languages:

Informacje o produktach dla firm budowlanych

Dzięki unijnemu projektowi europejscy użytkownicy otrzymują informacje o produktach budowlanych, które pomagają im spełnić wymogi obowiązujących przepisów. Dotychczas zespół zaprojektował i opracował prototypowy internetowy system informacyjny, zawierający szczegóły na temat co najmniej 50 produktów.

Gospodarka cyfrowa

Przemysł budowlany, dający pracę 7% wszystkich osób pracujących oraz ponad 30% osób zatrudnionych w przemyśle, ma duże znaczenie gospodarcze i społeczne dla Europy. W branży tej obowiązują jednocześnie liczne przepisy, a stałe poszerzanie się oferty produktów oznacza, że informacje prawne i inne, dostępne dla użytkowników są z reguły niekompletne. Rozwiązanie tego problemu zaproponowano w projekcie PRODUCTINFOX (Development of a cost effective system for exchange and management of information related to construction products in terms of articles, addressing European legislation and market requirements), finansowanym ze środków UE. Celem inicjatywy jest zebranie informacji o produktach budowlanych w zakresie zgodności z przepisami oraz udostępnienie ich użytkownikom. Proponowany scentralizowany system oferuje użytkownikom szereg udogodnień, w tym w szczególności możliwość komunikacji i współpracy. Konsorcjum złożone z 11 członków będzie pracować przez trzy lata, do maja 2016. Prace w pierwszym okresie sprawozdawczym przebiegały zgodnie z harmonogramem, ukończono 13 szczegółowych zadań. Należy do nich kilka raportów, uzgodnione ramy systemu oraz zbiór właściwości co najmniej 50 produktów, w kilku językach. Przygotowano też modele przypadków oraz scenariusze przypadków testowych, jak również plan działań informacyjnych. Do największych osiągnięć należy ukończenie analizy naukowej, pierwszej wersji systemu oraz zbudowanie pierwszego prototypu. Dzięki projektowi PRODUCTINFOX powstaje serwis informacyjny i komunikacyjny dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw branży budowlanej. Informacje te pomogą w zgodnym z prawem używaniu produktów budowlanych.

Słowa kluczowe

Produkty budowlane, system informacyjny, zgodność z przepisami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania