Skip to main content

Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Współpraca cyfrowa w zakresie nauk społecznych i humanistycznych

Agencje finansujące badania w Europie i Amerykach stworzyły Transatlantycką Platformę Nauk Społecznych i Humanistycznych - pierwszą na świecie platformę współpracy w zakresie finansowania badań.

Społeczeństwo

Złożone wyzwania społeczne przekraczają międzynarodowe granice bardziej niż kiedykolwiek. Naukowcy zajmujący się naukami społecznymi i humanistycznymi prowadzą prace, których celem jest zrozumienie i sprostanie wyzwaniom i problemom globalnym, takim jak ubóstwo i nierówności, a także konsekwencje starzenia się społeczeństwa. Naukowcy z projektu T-AP (Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities) stworzyli platformę, która usprawnia współpracę w ramach badań międzynarodowych w kluczowych obszarach wzajemnego zainteresowania i zaangażowania. Rozpoczęli od wykształtowania zrozumienia najlepszych praktyk i metod współpracy. Następnie starano się stworzyć możliwości współpracy międzynarodowej z perspektywy multidyscyplinarnej. Prace w ramach projektu umożliwiły organizację sympozjów T-AP. Naukowcy badali możliwości i wyzwania rozszerzającej się sieci T-AP. W wydarzeniach udział brali potencjalni partnerzy, którzy wyrażali zainteresowanie użytkowaniem Platformy. Następnie wdrożono strategię rozpowszechniania, komunikacji i wdrażania. Działaniom tym towarzyszyło uruchomienie strony internetowej/platformy komunikacyjnej, projektowanie materiałów marketingowych, a także organizacja uruchomienia i wydarzenia finałowego. Utworzono grupy robocze, których zadaniem było zachęcanie do uczestnictwa, usprawnianie międzynarodowej współpracy badawczej i opracowywanie możliwości finansowania. W trakcie dyskusji padło wiele różnych konkretnych pomysłów i sugestii dla wspólnych działań, mających na celu zniwelowanie barier pomiędzy naukowcami. Naukowcy zidentyfikowali obszar, który miał pełnić rolę pilotażową w zakresie ustalania kierunku rozwoju kolejnych obszarów badawczych poza Platformą. Uzgodnili plan wdrożenia nowych zasad współpracy międzynarodowej mającej na celu usprawnienie tworzenia przyszłych wspólnych programów poprzez skupienie uwagi na temacie stypendiów cyfrowych. Badanie cyfrowe jest terminem nadanym w celu zdefiniowania wpływu, jaki na różne prace naukowe wywarły rozwój technologii informatycznych w oprogramowaniu i sprzęcie oraz zwiększona mobilność przy niższych kosztach. W wyniku prac w ramach platformy T-AP sformułowano zalecenie, według którego wszyscy badacze zajmujący się naukami społecznymi i humanistycznymi powinni mieć dostęp do narzędzi cyfrowych. Wyniki projektu będą stanowiły wsparcie w zakresie rozwoju wspólnych projektów multidyscyplinarnych w badaniach cyfrowych, które mają na celu znalezienie nowych perspektyw i pozyskanie wiedzy.

Słowa kluczowe

Nauki społeczne i humanistyczne, finansowanie badań, T-AP, międzynarodowa współpraca naukowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania