Skip to main content

(IN)FORMING CONFLICT PREVENTION, RESPONSE AND RESOLUTION:
THE ROLE OF MEDIA IN VIOLENT CONFLICT

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jaka jest rola mediów w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych?

Projekt INFOCORE wyjaśnia, w jaki sposób media przygotowują relacje z konfliktów zbrojnych i w jaki sposób wpływają na powstawanie, eskalacje lub, przeciwnie, na łagodzenie konfliktów i zapobieganie przemocy. W ramach projektu powstały oparte na dowodach zalecenia dla dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych i decydentów, które pomogą im usprawnić ich praktyki zawodowe i sposób postępowania.

Społeczeństwo

Wyniki projektu INFOCORE pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób różne media omawiają kwestie pokoju i przemocy i w jaki sposób odbiorcy na różnych poziomach postrzegają, reagują i angażują się w rozpowszechniane dowody, oskarżenia i uzasadnienie działań. Specyficzna rola, którą odgrywają media zależna jest głównie od sposobów, w jakie przekształcają one roszczenia osób biorących udział w konfliktach, interpretacje i rozwiązania w treści, które odpowiadają określonym mediom. Opiera się ona również na ich zdolności do wzmacniania tych treści i wyposażenia ich w zasięg, widoczność i współbrzmienie. Naukowcy z projektu INFOCORE zaobserwowali znaczne wariacje w kwestii roli mediów w każdym z sześciu przypadków. Zasugerowali, że aby dokładnie opisać tę rolę, należy wziąć pod uwagę cztery ściśle powiązane czynniki warunkujące. Po pierwsze stopień, w jakim krajobraz medialny jest zróżnicowany i wolny lub przeciwnie - kontrolowany i wykorzystywany przez strony konfliktu. Wpływ mają również postawy społeczne wobec mediów i to, czy odbiorcy korzystają z różnych mediów. Istotne znaczenie mają różne stopnie intensywności konfliktu i dynamiki pomiędzy stronami konfliktu, jak również stopień i charakter zaangażowania podmiotów regionalnych i międzynarodowych. Komunikacja związana z konfliktem nie może być odłączona od problemów i interesów politycznych stojących za konfliktem oraz podmiotów, które go kształtują. Strony konfliktu próbują wykorzystywać media, aby zwiększać lub zmniejszać temperaturę relacji medialnych i rywalizować o kluczowe roszczenia, oskarżenia i uzasadnienie swoich działań. Podczas gdy perspektywy w kwestii wywarcia wpływu na sposób prowadzenia relacji przez media w krótkim terminie nie napawają optymizmem, wydaje się, że programy wsparcia mediów mają pozytywny wpływ, gdy są dokładnie dostosowane do konfliktu i warunków panujących w danym kraju, a także stanowią część szerszej, prowadzonej przez dłuższy okres czasu strategii wpływania na przebieg konfliktów. Badania potwierdziły i zaakcentowały kilka niepokojących trendów dotyczących zaufania odbiorców w dokładność i rzetelność prowadzonych relacji z konfliktów. Odejście od profesjonalnego i niezależnego dziennikarstwa, które korzysta z rzetelnych źródeł informacji, w szczególności na poziomie krajowym, oznacza większy wpływ organizacji pozarządowych, OI, biznesu, a także stron konfliktu na relacje mediów, czego skutki mogą być problematyczne. Podczas gdy rosnąca rola mediów społecznościowych może niekiedy przyczynić się do poszerzenia punktów widzenia, zaobserwowano, że odgrywają one raczej rolę eskalującą.

Słowa kluczowe

Media, konflikt zbrojny, zarządzanie kryzysowe, INFOCORE, wiadomości

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania