Skip to main content

Euroscience Open Forum 2014

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nauka buduje mosty na konferencji w Kopenhadze w 2014 r.

Konferencja ESOF 2014 zgromadziła w Kopenhadze ponad 4 tys. delegatów 88 różnych narodowości. Stymulowanie ważnych dyskusji na temat sposobu, w jaki społeczeństwo i nauka będą kształtować przyszłość może pomóc w rozwiązywaniu globalnych problemów w tak różnych dziedzinach, jak promowanie nowej ekologicznej gospodarki i leczenie chorób genetycznych.

Zmiana klimatu i środowisko

Konferencja EuroScience Open Forum (ESOF) jest organizowana co dwa lata począwszy od 2004 roku, odgrywając ważną rolę w angażowaniu społeczności naukowej w całej Europie. Platforma ta gromadzi szereg naukowców, badaczy, polityków, decydentów i innych interesariuszy, którzy dyskutują o roli nauki, jej przyszłych możliwościach i potencjale do rozwiązywania problemów społecznych. Głównymi obszarami działań projektu ESOF2014 (Euroscience open forum 2014) było wzmocnienie więzi między światem nauki i społeczeństwem, sektorem prywatnym i publicznym, nauką i mediami, oraz między przedsięwzięciami naukowymi prowadzonymi w Europie i w skali globalnej. Wzajemne powiązanie projektu ESOF2014 i Festiwalu Science in the City w obrębie kopenhaskiej dzielnicy Carlsberg szczególnie sprzyjało takim wysiłkom poprzez współpracę na rzecz zaangażowania społeczeństwa i promowania nauki jako integralnej i dostępnej części codziennego życia. Konferencja została również w sposób świadomy zaplanowana wokół dyskusji o globalnych wyzwaniach w miejsce określonych dziedzin nauk, dzięki czemu uczestnicy mogli rozważać potencjalne korzyści bardziej partnerskich relacji miedzy społeczeństwem a nauką. Innymi słowy, podkreślono, jak nauka może pomagać społeczeństwu i jak społeczeństwo może skorzystać ze zmiany sposobu, w jaki publiczny dialog i publiczne koncepcje promują naukę. Kolejnym obszarem zainteresowania konferencji było zaangażowanie i zachęcenie młodych naukowców i badaczy. Prowadzono liczne programy i dyskusje adresowane dla młodzieży, takie jak "Picnic with the Prof", gdzie zainicjowano dialog między młodymi badaczami i specjalistami oraz doradcami zawodowymi. Media i marketing odegrały istotną rolę w projekcie ESOF2014, pomagając zwiększyć świadomość społeczną i wykonując niezbędne kroki na drodze do promocji ekscytującego i zachęcającego dialogu naukowego ze społeczeństwem. Ich udział wsparł działania informacyjne, które obejmowały również prowadzenie dwóch głównych witryn internetowych: dla konferencji i dla festiwalu. Dzięki temu wszystkie wyniki są łatwo dostępne i mogą być używane przy opracowywaniu przyszłych naukowych, europejskich instrumentów i narzędzi. Projekt ESOF2014 miał wyjątkowy charakter i odegrał niezwykle ważną rolę w integracji wielu dziedzin oraz konsolidacji dyskusji na temat nauki i społeczeństwa w Europie i na świecie. Różnice w zakresie wykształcenia akademickiego, narodowości i wieku sprzyjały dynamicznej debacie i delegaci byli w stanie dokonać znaczących postępów w uwalnianiu potencjału nauki dla osiągnięcia wspólnych rozwiązań i celów.

Słowa kluczowe

Społeczeństwo, nauka, globalne problemy, społeczność naukowa, programy dla młodzieży

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania