Skip to main content

Nanomedicine and Hadrontherapy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nanotechnologia zwiększa skuteczność radioterapii przeciwnowotworowej

Radioterapia stanowi złoty standard leczenia nowotworów złośliwych. Jednakże wrażliwość zdrowych tkanek otaczających nowotwór stanowi znaczne organicznie jej stosowania.

Zdrowie

Zewnętrzna radioterapia bazuje zazwyczaj na promieniowaniu rentgenowskim lub gamma. Szybkie jony w formie węgla i protonów stanowią alternatywne źródło promieniowania jonizującego, jako że umożliwiają precyzyjne kierowanie napromieniowania do miejsca docelowego w guzie. W związku z tym dawka poza guzem jest zbliżona do zera. Jednakże dawka pochłonięta przez tkanki na drodze wiązki do guza pozostaje znaczna. Istnieje w związku z tym potrzeba udoskonalenia hadronoterapii poprzez skupienie działania promieniowania jonizującego na komórkach nowotworowych. W tym celu naukowcy z finansowanego przez UE projektu NANOHAPY (NANOmedicine and HAdrontheraPY) zaproponowali użycie celowanych nanośrodków do zwiększenia oddziaływania szybkich jonów na guzy. W tym kontekście przeprowadzili oni charakterystykę bazujących na metalach nanocząstek (NP) oraz zbadali ich oddziaływanie z komórkami nowotworowymi i biologiczny wpływ po napromieniowaniu. Wygenerowano NP bazujące na złocie, gadolinie i platynie, a następnie przebadano je w komórkach nowotworowych pod kątem działania cytotoksycznego. W ten sposób oszacowano maksymalne stężenia niewywierające szkodliwego wpływu na zdrowe komórki człowieka. Badanie kinetyki internalizacji i wydalania ukazało istotne różnice między komórkami nowotworowymi kilku typów a komórkami zdrowymi u człowieka. Komplementarne techniki mikroskopowe wykazały, że NP umiejscowiły się ze szczególną wydajnością i zgodnie z unikalnym wzorcem w cytoplazmie komórki. Dalsze doświadczenia mające określić wpływ molekularny i komórkowy NP po zastosowaniu promieniowania jonizującego wykazały obniżoną żywotność i zdolność do podziału komórek bez większej częstości występowania pęknięć obu nici DNA w jądrze. Łącznie wyniki badania NANOHAPY potwierdziły użyteczność połączenia terapii nanocząstkami z radioterapią w onkologii. Jednakże, zważywszy na zróżnicowanie działania NP, wyniki projektu podkreślają zapotrzebowanie na dalsze badania nad nową, rewolucyjną rolą tych środków w radioterapii nowotworów złośliwych. Do maksymalizacji terapeutycznego potencjału NP potrzebne jest lepsze wyjaśnienie zdarzeń molekularnych zachodzących w cytoplazmie komórki po napromieniowaniu NP i mechanizmów oporności guza.

Słowa kluczowe

Nowotwór, radioterapia, hadronoterapia, NANOHAPY, nanocząstki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022