Skip to main content

Long-term physiological responses of herbaceous plant species from contrasting functional groups and environments to centennial climate change

Article Category

Article available in the folowing languages:

Długoterminowe reakcje fizjologiczne roślin zielnych na zmiany klimatyczne

Naukowcy z UE ocenili wpływ zmian klimatycznych na fizjologię roślin zielnych na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. W ten sposób chcieli poznać potencjalny wpływ roślin na globalne procesy środowiskowe w przyszłości.

Zmiana klimatu i środowisko
Badania podstawowe

Roślinność lądowa jest odpowiedzialna za regulację globalnego obiegu węgla i wody. Reakcje fizjologiczne roślin na zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na funkcjonowanie tych obiegów w przyrodzie. Stwierdzono, iż skala reakcji fizjologicznych roślin na zmiany klimatyczne maleje wraz z upływem czasu. Oznacza to, że u roślin mogą występować długoterminowe procesy aklimatyzacji i adaptacji. Analiza izotopowa zarchiwizowanego materiału roślinnego daje możliwość zrekonstruowania aktywności fizjologicznej roślin w długich okresach czasu. Pozwala też naukowcom ocenić, w jaki sposób fizjologiczne reakcje na zmiany klimatyczne mogą zmieniać się w zależności od gatunku roślin i środowiska. W ramach finansowanego ze środków UE projektu LEAFISOTRENDS (Long-term physiological responses of herbaceous plant species from contrasting functional groups and environments to centennial climate change) badano reakcje fizjologiczne różnych gatunków roślin zielnych z różnych siedlisk w całej Szwajcarii na zmiany klimatu na przestrzeni ostatnich wieków. Naukowcy analizowali składy izotopowe węgla, azotu i tlenu w archiwalnych próbkach roślin zielnych. Zespół LEAFISOTRENDS przeanalizował 3334 próbki 85 gatunków roślin zielnych zebranych od 1820 roku do dziś ze stanowisk o różnych warunkach środowiskowych. Wyniki pokazują, że rośliny zielne zwiększyły swoją wewnętrzną wydajność w zakresie wykorzystywania wody od 1850 roku w odpowiedzi na rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Udowodniono, iż za tę zmianę może odpowiadać zwiększona fotosynteza w połączeniu ze zmniejszoną przewodnością szparkową. Wykazano również pozytywny związek pomiędzy wewnętrzną wydajnością w zakresie wykorzystania wody a składem izotopowym tlenu w różnym czasie, miejscach i typach funkcjonalnych roślin. To ważne odkrycie pokazuje ścisły związek obiegów węgla i wody w przyrodzie z globalnymi zmianami środowiskowymi. Wyniki tego projektu potwierdzają rezultaty innych badań, w których oceniano reakcje roślin na zmiany klimatyczne w krótszych okresach. Wyniki pokazują również, że reakcje fizjologiczne roślin mogą różnić się w zależności od typu funkcjonalnego i warunków środowiskowych. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez zespół LEAFISOTRENDS czynniki te zostaną uwzględnione przy budowaniu modeli zmian globalnych.

Słowa kluczowe

Odpowiedź fizjologiczna, rośliny, zmiana klimatu, obieg węgla i wody, LEAFISOTRENDS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania