Skip to main content

For a Better Tomorrow: Social Enterprises on the Move

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozkwit przedsiębiorstw społecznych

Sieć zrzeszająca akademickie i pozaakademickie organizacje partnerskie z całego świata wdrożyła działania wspierające rozwój przedsiębiorstw społecznych.

Społeczeństwo

Lokalne uwarunkowania i tradycje mają silny wpływ na przedsiębiorstwa społeczne oraz ich powodzenie, wzrost i potencjał rozwoju. Chociaż uważa się, że wpływ ten ma decydujący charakter, wciąż brakuje wiedzy o tym, jak poszczególne środowiska społeczne i gospodarcze wpływają na ten rodzaj przedsiębiorstw. Ponadto osoby prowadzące przedsiębiorstwa społeczne i ich kadra kierownicza mają utrudniony dostęp do najnowszych badań.

Sieć organizacji partnerskich

Prowadzony przy wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt FAB-MOVE powstał z myślą o poprawie obecnej sytuacji. W ramach projektu naukowcy i praktycy z 27 organizacji partnerskich pracowali ramię w ramię nad rozwiązaniami, które zapewnią rozwój i pomyślność przedsiębiorstw społecznych. „Naszym głównym celem było określenie kluczowych czynników sukcesu dla procesu zrównoważonego rozwoju tych nowych i innowacyjnych organizacji – w perspektywie międzynarodowej i w oparciu o analizę porównawczą”, tłumaczy koordynatorka projektu prof. Annette Zimmer. „Celem [projektu] jest wsparcie dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw społecznych oraz innowacyjnych społeczeństw w Unii Europejskiej i wszystkich innych krajach uczestniczących”, dodaje dr Katharina Obuch, kierowniczka projektu. Ponadto prof. Zimmer zaznacza: „Naszym zamierzeniem było pobudzenie przedsiębiorstw społecznych do działania”. I dodaje: „Z tego względu postanowiliśmy, że w ramach projektu uczestnicy z każdego kraju opracują sprawozdania krajowe”. Zespoły złożone z przedstawicieli ośrodków akademickich i pozaakademickich wspólnie przygotowywali sprawozdania dotyczące przedsiębiorstw społecznych działających w ich kraju. Na ich podstawie opracowano kolejne sprawozdania, w których zawarto analizę porównawczą sytuacji tych przedsiębiorstw w różnych krajach wraz z historią ich rozwoju, opisem wyzwań i wielu innych istotnych kwestii.

Rezultaty projektu

Jednym z najważniejszych dokonań uczestników projektu było stworzenie witryny internetowej, w której udostępniono wszystkie wyniki badań przydatne dla przyszłych przedsiębiorców społecznych. To „narzędzie dydaktyczne”, które pomoże utrwalić rezultaty projektu w dłuższej perspektywie, zostało opracowane na potrzeby szkolenia (przyszłej) kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi. Obejmuje zagadnienia dotyczące założenia własnego przedsiębiorstwa w konkretnym środowisku, możliwości powiązania działalności z odpowiednią grupą społeczną oraz opracowania strategii rozwoju i zwiększania skali przedsiębiorstwa. Jak wspomina dr Obuch: „Tym, co naprawdę udało się osiągnąć w ramach projektu, była wymiana doświadczeń i tworzenie połączeń. Oddelegowane osoby miały okazję poznać różne instytucje i przedsiębiorstwa społeczne w innych krajach i na innych kontynentach”. I dodaje: „Według mnie to, co stworzyliśmy w ciągu tych trzech lat, można nazwać siecią”.

Dalsze działania

„W całym konsorcjum dało się wyczuć pozytywnego ducha działania. W rezultacie jeden z uczestników zamierza kontynuować pracę nad nieco innym zagadnieniem, dzięki czemu grupa będzie się trzymać razem. Choć nie wszyscy są zaangażowani”, podkreśla prof. Zimmer. Tym razem inicjatywa będzie się koncentrować na sztuce, kulturze i przedsiębiorstwach społecznych działających w tych obszarach. Zaangażowana w nią grupa złożyła już propozycję nowego projektu w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków ogłoszone w 2019 roku.

Słowa kluczowe

FAB-MOVE, przedsiębiorstwo społeczne, sprawozdania, sieć, przedsiębiorca społeczny, zrównoważony rozwój, narzędzie dydaktyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania