Skip to main content

Inhibiting Stress in the Construction Industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Aplikacja pomaga pracownikom budowlanym lepiej radzić sobie ze stresem związanym z pracą

Stres w miejscu pracy nie tylko źle wpływa na wydajność, ale też może prowadzić do negatywnych skutków psychologicznych, fizycznych i społecznych, wywołując depresję czy chorobę. Twórcy projektu INSTINCT wykorzystali zdobycze psychologii poznawczej, by opracować aplikację, która pomoże pracownikom budowlanym lepiej radzić sobie ze stresem.

Zdrowie

Według najnowszego badania opinii przeprowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) około 50 % europejskich pracowników, którzy wzięli udział w badaniu, zgłosiło stres związany z pracą jako problem powszechnie występujący w ich miejscu pracy. Problem ten opisano również w raporcie opracowanym w zeszłym roku przez Komisję Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju powołaną przez Radę Europy. Szczególnie podatny na wysoki poziom stresu jest przemysł budowlany. Wynika to z dużej liczby wypadków (niektóre z nich są śmiertelne) oraz nacisku związanego z czasem realizacji prac. Dzięki unijnemu wsparciu przekazanemu za pośrednictwem programu „Maria Skłodowska-Curie” badacze z projektu INSTINCT mogli przeanalizować to zjawisko. Odkryli oni, że zestresowani pracownicy nie mieli jak poradzić sobie ze swą sytuacją. Częściowo związane jest to z faktem, że czynniki stresogenne wynikają często z okoliczności pozostających poza ich kontrolą, takich jak praca w przestrzeniach zamkniętych czy przebywanie z dala od domu. Aby pomóc zapewnić mechanizm radzenia sobie ze stresem, twórcy projektu opracowali oparte na aplikacji, bezpłatne narzędzie blokujące stres (Streblo) wykorzystujące techniki psychologii poznawczej, by wspierać pracowników w rozpoznawaniu oznak stresu i radzeniu sobie z nimi.

Od kwestionariusza do aplikacji

Aby zgromadzić informacje, zespół pracujący nad projektem odwiedził place budowy, by obserwować warunki pracy i porozmawiać bezpośrednio z pracownikami na temat doświadczanego przez nich stresu. Przez internet lub bezpośrednio w miejscu badania otrzymano też 611 kwestionariuszy zawierających dane na temat osobowości respondentów, poziomów stresu i stosowanych zwykle mechanizmów radzenia sobie z problemami. Po przeprowadzeniu statystycznych analiz wyników ankiety (w tym regresji hierarchicznej i sekwencyjnego modelowania równania) zespół ustalił, że około trzy czwarte respondentów zgłosiło średni lub wysoki poziom stresu. „Dwie zasady psychologiczne leżące u podstaw projektu INSTINCT to zrozumienie, w jaki sposób nasze osobowości różnią się od siebie oraz, w konsekwencji, jak odmienne są nasze reakcje na trudne sytuacje”, wyjaśnia Ezekiel Chinyio, koordynator projektu. „Psychologia poznawcza definiuje pięć głównych cech osobowości: ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność oraz otwartość na doświadczenie. Tak więc podczas gdy niektórzy wycofują się, inni wolą porozmawiać o stresie”. Aplikację Streblo opracowano, by pomóc użytkownikom przede wszystkim zapobiegać doświadczaniu stresu, a także radzić sobie ze stresującą sytuacją, która już występuje. W aplikacji użytkownicy odpowiadają na serię 10 pytań. Odpowiedzi na pytania służą do oceny tego, jak poważny jest doświadczany stres. Następnie użytkownik otrzymuje informację na temat właściwych sposobów radzenia sobie ze stresem, które ma zastosować w oparciu o ocenę kolorystyczną CPZ (czerwony, pomarańczowy, zielony). Ćwiczenia odstresowujące to między innymi odpoczynek, ćwiczenia oddechowe i umiarkowana aktywność fizyczna.

Na drodze ku dopasowanemu wsparciu

Według niektórych szacunków w Zjednoczonym Królestwie koszty stresu związanego z pracą wynoszą aż 18 miliardów euro rocznie. To palący problem. Zespół pracujący nad projektem INSTINCT ma nadzieję, że wyniki jego badań pomogą instytucjom takim jak Inspekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. Health and Safety Executive) w Zjednoczonym Królestwie czy Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) w UE opracować oparte na badaniach zalecenia co do przepisów. Silvia Riva, jedna z badaczek projektu, bada obecnie również możliwości współpracy z Królewskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego (ang. Royal Society for Public Health) w Zjednoczonym Królestwie w związku z prowadzonym przez Towarzystwo szkoleniem „Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego”. Aplikacja Streblo oraz przydzieleni specjaliści ds. pierwszej pomocy mogą pomóc zapewnić wsparcie ludziom cierpiącym. Pierwsza wersja aplikacji Streblo jest dostępna bezpłatnie w wersji na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Zespół szuka dodatkowych środków, by poszerzyć funkcjonalność aplikacji. „Chcemy teraz wykorzystać techniki bazujące na sztucznej inteligencji, aby lepiej powiązać osobowość ze sposobami radzenia sobie ze stresem. To pozwoli dopasować rozwiązanie do danej osoby”, stwierdza Chinyio. „Opracowujemy też materiały szkoleniowe, które pomogą ograniczyć liczbę stresujących czynników w miejscu pracy. Zawierają one sugestie wprowadzenia ulepszeń, na przykład bardziej elastycznych godzin pracy, co może przyciągnąć do pracy więcej kobiet”.

Słowa kluczowe

INSTINCT, praca, stres, choroba, depresja, naciski, osobowość, psychologia poznawcza, ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność, otwartość na doświadczenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania