Skip to main content

Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ekoinnowacyjne rozwiązania pozwalają na waloryzację odpadów

Stare powiedzenie „kto nie marnuje, temu nie brakuje” zyskuje na popularności dzięki finansowanym przez UE badaniom promującym zamknięty obieg zasobów. Wielonarodowy zespół aktywnie angażuje się w dostarczanie nowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo
Energia

Istnieje wiele ograniczeń, które uniemożliwiają wykorzystywanie wielu zasobów środowiska naturalnego w sposób ciągły. W odpowiedzi na to wyzwanie uczestnicy projektu Waste4Think rozwijają ekoinnowacyjne rozwiązania, które będą chronić nas przed wyczerpywaniem się zasobów oraz wspierać nowe metody waloryzacji odpadów, głównie bioodpadów i pieluch. W filmie podsumowującym kamienie milowe osiągnięte przez projekt Waste4Think Ainhoa Alonso, koordynatorka projektu, mówi: „W ramach projektu Waste4Think proponujemy nowy paradygmat dla systemów gospodarowania odpadami, w którym przechodzimy od tradycyjnych systemów gospodarowania odpadami do strategii opartych na obiegu zamkniętym, dzięki którym przetworzone odpady można wykorzystać w nowych produktach i usługach”. Aby osiągnąć ten cel, zespół opracowuje i pilotuje 20 ekoinnowacyjnych rozwiązań obejmujących cały łańcuch wartości odpadów.

Wcielanie pomysłów w życie

Liczne i zróżnicowane rozwiązania ekologiczne opracowane w ramach projektu są prezentowane na obszarach miejskich w Halandri (Grecja), Zamudio (Hiszpania), Seveso (Włochy) i Cascais (Portugalia). Te obszary pilotażowe charakteryzują się zróżnicowanymi cechami społecznymi, demograficznymi i geograficznymi, jednocześnie reprezentując różne poziomy uprzemysłowienia. Co ważne, w każdym z czterech miast panują odmienne realia w zakresie gospodarki odpadami. W Seveso sortowanych jest aż 70 % odpadów, a Halandri – zaledwie 11 %. To właśnie te dwa miasta reprezentują krańcowe wartości na spektrum sortowania odpadów. Uczestnicy projektu Waste4Think opracowują więc różne podejścia mające na celu osiągnięcie tego samego celu, jakim jest zwiększenie odsetka sortowanych odpadów. W przypadku obszarów w Hiszpanii (30 %) i we Włoszech metodą jest wdrażanie instrumentów ekonomicznych i działań społecznych. W Portugalii (30 %) działania mają na celu optymalizację zbiórki odpadów w celu zmniejszenia wpływu prac związanych ze zbieraniem na środowisko naturalne. Działania strony greckiej obejmują opracowanie zaawansowanego systemu zbierania odpadów oraz wykorzystanie bioodpadów. Alonso nawiązała do tej ostatniej kwestii: „W Haladari połączyliśmy zbiórki dwóch nowych frakcji bioodpadów, aby stworzyć nowy produkt – FORBI (biomasę z resztek żywności) – który jest wykorzystywany do produkcji biogazu do napędzania ciężarówek wykorzystywanych do zbiórki tego typu odpadów. W ten sposób zachowaliśmy zamknięty obieg”. Drugim innowacyjnym rozwiązaniem jest instalacja waloryzacji pieluch. Ma ona służyć produkcji biogazu, jak również odzyskiwaniu polimerów z pieluch.

Historia w toku

W ramach działań na rzecz promowania znaczącej transformacji istniejących modeli gospodarowania odpadami, uczestnicy projektu Waste4Think opracowali holistyczną metodologię WESTE (Waste Environmental, Social, Technical and Economic data assessment) (zob. Streszczenia dotyczące skutków społecznych opracowane przez Uniwersytet w Deusto w 2017 roku). Jest ona stosowana do porównania poziomów zrównoważenia usług gospodarowania odpadami oraz monitorowania wdrożonych działań. Uczestnicy projektu opracowali również pakiet oprogramowania Waste4Think-Suite oparty na otwartoźródłowej platformie FIWARE w celu zbierania i zarządzania wszystkimi informacjami na temat gospodarki odpadami na podstawie danych dostarczanych przez różne systemy internetu rzeczy (Internet of things) i ludzi (Internet of humans). Inspirująca i kolorowa mapa projektu oferuje dogłębny wgląd w ten model. Model ten, pozostający w zgodzie z założeniami projektu służącymi angażowaniu obywateli, pokazuje użytkownikom strony różne narzędzia, aplikacje i materiały, które umożliwiają realizację przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Oczekiwane rezultaty, które mają zostać osiągnięte w miarę postępu prac nad projektem, to 20 % wzrost sortowania odpadów, 10 % wzrost oszczędności w kosztach zarządzania oraz ograniczenie wytwarzania odpadów o 8 % i emisji gazów cieplarnianych o 10 %. Partnerzy projektu przewidują również stworzenie wirtualnego miasta, które integruje wszystkie rozwiązania Waste4Think.

Słowa kluczowe

Waste4Think, odpady, gospodarka odpadami, rozwiązania ekoinnowacyjne, waloryzacja, gospodarka o obiegu zamkniętym, bioodpady, ponowne wykorzystanie zasobów, emisja gazów cieplarnianych, WESTE, FIWARE, IoT, internet ludzi, obywatele

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania