Skip to main content

Interactive biomembranes for wound management – exploiting the unique wound healing and antimicrobial properties of human collagen VI

Article Category

Article available in the folowing languages:

Aktywny biologicznie, antybakteryjny opatrunek przyspiesza gojenie ran

Coraz częściej obserwuje się występowanie ran przewlekłych, które stwarzają pilną potrzebę zapewnienia środków finansowych i odpowiedniej opieki zdrowotnej. Innowacyjny opatrunek jest obietnicą spełnienia niezaspokojonych dotąd potrzeb pacjentów z ranami przewlekłymi, występującymi na skutek żylnych owrzodzeń kończyn dolnych czy ranami wynikającymi z przebiegu cukrzycy.

Zdrowie

Obecne możliwości pielęgnacji ran polegają na zmianie otoczenia rany, lecz jednocześnie nie sprzyjają jej gojeniu i nie tworzą antybakteryjnej bariery. Wziąwszy pod uwagę rosnący problem lekooporności drobnoustrojów, opracowanie innowacyjnych opatrunków na rany wykazujących taką dwutorowość działania jest niezwykle pożądane. Innowacyjny opatrunek na rany W odpowiedzi na ten problem, w ramach finansowanego przez UE projektu WOUNDCOM opracowano innowacyjne rozwiązanie czerpiące z przeciwbakteryjnych i umożliwiających gojenie właściwości ludzkiego kolagenu VI. „Chcieliśmy przyspieszyć proces gojenia ran, chroniąc jednocześnie pacjenta przed infekcją bakteryjną, także wywołaną przez bakterie wielolekooporne”, wyjaśnia Eskil Söderlind, koordynator projektu i prezes firmy COLZYX. WOUNDCOM to pierwszy produkt, który w procesie leczenia ran wykorzystuje naturalne, wysoce funkcjonalne cząsteczki pochodzące z ludzkiego układu odporności nieswoistej. Łączy w sobie wysoce skuteczne cząsteczki pozyskane z ludzkiego kolagenu VI przyłączone do biomembrany. Ze względu na dwutorowość procesu leczenia ran i antybakteryjną aktywność tych cząsteczek, są one kluczowym elementem wynalazku. Jak twierdzi Söderlind: „Żaden inny opatrunek dostępny na rynku nie wykorzystuje aktywnych biologicznie cząsteczek, które mają więcej niż jedną funkcję”. Aktywny biologicznie opatrunek WOUNDCOM działa miejscowo w obrębie łożyska rany, naśladując naturalną aktywność kolagenu VI w procesie gojenia ran. Co istotne, cząsteczki wykazują rozwiniętą naturalnie aktywność biologiczną w porównaniu z cząstkami nieorganicznymi lub cząstkami niewielkich rozmiarów, które są obecnie stosowane w innych środkach do leczenia ran. Produkt przeszedł szeroko zakrojone badania przedkliniczne z wykorzystaniem analiz mikrobiologicznych i odpowiednich modeli zwierzęcych. Łącznie doświadczenia te pozwoliły zweryfikować dwutorowość działania opatrunku, otwierając drzwi do badań klinicznych. Opatrunek WOUNDCOM wykazuje bardzo ograniczone działania niepożądane, ponieważ opiera się na naturalnie rozwiniętych cząsteczkach. Kolejne etapy zakładają przeprowadzenie badania umożliwiającego uzyskanie certyfikatu zgodności CE i wprowadzenie produktu na rynek poprzez nawiązanie porozumienia z odpowiednim partnerem. Korzystny wpływ opatrunku WOUNDCOM na rany Przewlekłe rany stanowią poważne wyzwanie, gdyż wymagają czasochłonnego i drogiego leczenia. Przeprowadzone niedawno badania pozwoliły lepiej zrozumieć mechanizmy u podłoża problemów związanych z gojeniem ran przewlekłych, a szczególnie rolę procesów zapalnych i infekcji. Szczególne znaczenie z punktu widzenia procesu leczenia ran przewlekłych ma tworzenie biofilmów bakteryjnych. Rozwiązanie WOUNDCOM ma nieść pacjentom z ranami przewlekłymi ulgę w bólu oraz ograniczać odczuwany przez nich dyskomfort i przyspieszać powrót do zdrowia. Pozwoli także skrócić czas hospitalizacji i finansowe obciążenie dla pacjentów, a także ograniczy potrzebę angażowania personelu medycznego. Ponadto nie tylko będzie zapobiegać uporczywym infekcjom ran i związanym z tym formowaniem biofilmów, ale także bezpośrednio zabijać istniejące bakterie. Oczekuje się, że ze względu na jego możliwości zapobiegania infekcjom bakterii wielolekoopornych, pomoże zwalczać zjawisko oporności i ograniczy potrzebę stosowania antybiotyków. Opatrunek WOUNDCOM jest skutecznym i zrównoważonym produktem, który wspiera leczenie i pielęgnację ran. Może być wykorzystany na wszelkiego rodzaju rany, nie tylko przewlekłe. Jak streszcza Söderlind: „WOUNDCOM jest unikalny i stanowi nową niszę rynkową opatrunków aktywnych biologicznie”. Co roku odnotowuje się 250 mln przypadków zranień, dlatego rynek związany z pielęgnacją ran nieustannie rośnie i oczekuje się, że na przestrzeni kolejnych lat osiągnie wartość 22 mld USD.

Słowa kluczowe

WOUNDCOM, opatrunek, rana przewlekła, gojenie ran, antybakteryjny, bakterie wielolekooporne, kolagen VI, biomembrana, leczenie ran

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania