Skip to main content

Liquid crystal display re-use and recycling (ReLCD)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ponowne użycie i recykling wyświetlaczy ciekłokrystalicznych

Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) używane są w niezliczonej liczbie urządzeń, od telefonów komórkowych po gry elektroniczne i telewizory, a ich sprzedaż wciąż rośnie. Naukowcy finansowani ze środków UE opracowali nowe metody ponownego wykorzystania i recyklingu, które pozwolą znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych związane ze spalaniem odpadów, a także zanieczyszczenie ścieków pochodzących ze składowisk odpadów.

Technologie przemysłowe

Okres eksploatacji dużej liczby sprzedanych już wyświetlaczy LCD dobiega końca. Obecnie jedynymi sposobami na usunięcie wyświetlaczy LCD jest spalenie lub złożenie na składowisku odpadów. Obie te metody są kosztowne – spalanie generuje emisje związane z globalnym ociepleniem, natomiast wysypiska odpadów wiążą się z kwestią zanieczyszczenia wody i trudnościami w zakresie biodegradacji. Komisja Europejska wydała dyrektywę narzucającą konieczność demontażu wyświetlaczy LCD o powierzchni większej niż 100 cm2. W związku z tym powstał projekt "Ponowne wykorzystanie i recykling wyświetlaczy ciekłokrystalicznych" (RELCD), w ramach którego opracowano nowe sposoby na maksymalne odzyskanie LCD poprzez ponowne użycie, odnowienie, przetworzenie, recykling i usunięcie. Na początek badacze stworzyli szybką i opłacalną procedurę określania, czy wyświetlacze LCD wciąż działają. Następnie opracowali technologię reintegracji działających wyświetlaczy LCD z procesem naprawczym i innymi procesami produkcyjnymi. W odniesieniu do niedziałających wyświetlaczy LCD, badacze dokonali oceny przetwarzania pod kątem ponownego wykorzystania, jak również recyklingu. Zidentyfikowano dwa komponenty wyświetlaczy LCD, które nadawałyby się do ponownego użytku po przetworzeniu. Co do pozostałych części, brane pod uwagę procedury recyklingu obejmowały ręczny demontaż, a także obróbkę mechaniczną. Wyniki uzyskane w systemie pilotażowym na skalę laboratoryjną wykazały, że demontaż ręczny to najbardziej efektywna strategia recyklingowa. Jednak uznano, że obróbka mechaniczna jest wykonalna w przypadku bezrtęciowych wyświetlaczy LCD. Aby spełnić wymagania dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zespół projektowy opracował test na obecność substancji niebezpiecznych, jak również przyjazną dla środowiska technologię demontażu i recyklingu. Członkowie projektu RELCD opracowali także wytyczne w zakresie projektowania, wytwarzania i recyklingu wyświetlaczy LCD zgodnie z zasadą zrównoważenia do zastosowania w przyszłych modelach. Zastosowanie wyników projektu powinno znacząco przyczynić się do zmniejszenia olbrzymiego udziału wyświetlaczy LCD w generowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego spalania i unieszkodliwiania na składowiskach odpadów. Stanowi to zapowiedź istotnych korzyści dla europejskiej gospodarki, konsumentów i środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania