Skip to main content

Novel and improved nanomaterials, chemistries and apparatus for nanobiotechnology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwój nanoświata

W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano nowoczesne nanomateriały i protokoły, a także udoskonalono związany z nimi sprzęt komputerowy. Nowe zintegrowane systemy zostaną zastosowane głównie w dziedzinie diagnostyki molekularnej.

Zmiana klimatu i środowisko

Zakres zastosowań nanomateriałów wydaje się być nieskończony. Skokowi z rozmiaru mikro- do rozmiaru nano-, wymagającemu cząsteczek w nanoskali, wielkości od 1–100 nm, towarzyszy skrajnie odmienne zachowanie cząsteczek, w tym wiele efektów kwantowo-mechanicznych. Interakcja z biomateriałami podczas czynności katalitycznych stwarza także nowe właściwości, które można wykorzystać. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Nowe i udoskonalone nanomateriały, chemie i przyrządy dla potrzeb nanobiotechnologii" (NACBO) było opracowanie i skomercjalizowanie nowych nanomateriałów. Wśród docelowych gałęzi przemysłu znalazły się badania materiałowe, chemia i obsługa systemów komputerowych. Dziedzinami, w których rozwiązania te znajdą największe zastosowanie, będą diagnostyka molekularna dla potrzeb biologii, opieki zdrowotnej, chemii, inżynierii procesów i ochrony środowiska. Naukowcy z zespołu NACBO zajęli się badaniem węgla, magnetytu i pierwiastków składowych krzemionki i zaproponowali nowe metody chemiczne powiązane ze znieruchomieniem, aktywacją i formowaniem się powierzchni. Zespół skupił się na polimerach karbazolowych, które stosuje się między innymi w organicznych urządzeniach fotowoltaicznych. Dendrymery, które swoją nazwę zawdzięczają ciągłemu rozgałęzianiu się, również stworzyły podstawę dla niezawodnego i ekonomicznego wytwarzania funkcjonalnych materiałów w nanoskali. Do zastosowań należą kropki kwantowe, używane do niewidocznego fluorescencyjnego znakowania przedmiotów choćby dla potrzeb analizy sądowej, i zmodyfikowane fluorescencyjne kwasy nukleinowe do kontrastowania i identyfikacji. W badaniu NACBO zajęto się także nowymi sposobami składania nowoczesnych syntonów monomerów nukleozydowych służących do syntezy kwasów nukleinowych. Nanotechnologia ma ogromny potencjał jako narzędzie do monitorowania diagnostyki zdrowia, jakości żywności i środowiska w ogóle. Zespół NACBO skupił się na projektowaniu i selekcjonowaniu ligandów do immobilizacji nanomateriałowej do celów detekcyjnych. Oprócz opracowania nowoczesnych materiałów nanotechnologicznych, zespół projektu NACBO przetestował odpowiedni sprzęt pod kątem nowych nanomolekuł i metod przy użyciu in vitro lub całych organizmów żywych. Udoskonalono procedury w zakresie diagnostyki środowiskowej, oparte na bioczujnikach, biochipach i biomatrycach, jak również techniki obrazowania, takie jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Utworzono centrum doskonałości w dziedzinie badań i rozwoju (B&R) związane z określonymi obszarami nanotechnologii. W projekcie z powodzeniem połączono wysiłki badawcze przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu, dostawców usług, agencji rządowych oraz naukowców z Chin, Europy, Izraela i Rosji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania